Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Úrad vlády SR ako Správca programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ v rámci Finančného mechanizmu EHP otvoril dňa 28.3.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie: Zdravé mestá.

Cieľom programu je vytvoriť a realizovať stratégie a opatrenia na

prispôsobenie sa zmene klímy a zvýšenie povedomia verejnosti a vzdelávanie v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy. Životné prostredie v mestách sa už v súčasnosti značne odlišuje od okolitej krajiny vo viacerých charakteristikách (teplota, vlhkosť a kvalita ovzdušia, zrážková činnosť, ...). Jednou z najvýznamnejších klimatických charakteristík je teplota ovzdušia. V sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa silne zahrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v prostredí miest. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolupôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov.

 

Mesto Bardejov v rámci uvedenej výzvy pripravilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Prevencia povodní a sucha v urbanizovanom prostredí mesta Bardejov“, ktorá bola v termíne do 28.6.2013 zaslaná na Úrad vlády SR.

Žiadosť o projekt splnila kritériá administratívnej zhody a kritériá oprávnenosti žiadateľa, o čom bolo Mesto Bardejov ako žiadateľ písomne informované, a v súčasnosti je žiadosť posunutá na ďalšie hodnotenie.

Projekt v celkovej výške oprávnených nákladov 1,18 mil. €, ak bude schválený, sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Bardejov a to v centrálnej mestskej časti aj mimo nej. Má environmentálny charakter s pozitívnym dopadom na doterajšie zvyklosti zachytávania a využívania dažďovej vody v katastri mesta Bardejov - navrhuje novú stratégiu zadržiavania dažďovej vody v katastri na základe hodnotenia zraniteľnosti systémov a rozširuje prírodné, oddychové a rekreačné možnosti v meste.

Centrum mesta Bardejov sa hlavne v letných mesiacoch extrémne prehrieva, vzniká viacej prašných parciel a viacej alergénov v ovzduší. Pri lokálnych búrkach dochádza k extrémnemu zaťaženiu mestskej kanalizácie prívalovou vodou z nepriepustných plôch, sídlisk na okolitých kopcov a následné hydraulické zaťaženie kanalizácie, miestnych potokov a hospodársky významného toku Topľa.

V rámci projektu sa plánujú nasledovné aktivity:

- odbahnenie zaneseného rybníka, vybudovanie nového dažďového rezervoáru s protipožiarnym využitím a vytvorenie prehrádzok z prírodného materiálu, ktoré budú mať záchytný charakter na splaveniny, v Bardejovských Kúpeľoch. Oblasť stane sa oddychovým a rekreačným miestom pre návštevníkov a v ideálnom prípade sa stane napájadlom pre zver.

- osadenie zberných objektov - podzemných zásobníkov na zachytávanie dažďovej vody zo striech, ktorá bude ďalej využívaná  na zavlažovanie zelene (aj s využitím fotovoltaickej technológie) a na ochladzovanie ovzdušia centrálnej mestskej časti pomocou zavlažovacích áut. Ďalšou možnosťou využitia dažďovej vody je napĺňanie fontán, čo by znamenalo, že fontány nebudú na jar napĺňané, a počas roka dopĺňané, pitnou vodou ale dažďovou.  Podzemný zásobník bude umiestnený aj pri Zariadení pre seniorov „Čergov“, kde bude zachytávať vodu zo strechy a pomocou čerpadiel a potrubia odvádzať vodu k objektu umelo vytvoreného potoka. Potrubie bude privádzať vodu do otvoreného koryta, kde samospádom bude pokračovať cez zelenú plochu a na konci vchádzať do zásobníka, z ktorého bude voda prečerpávaná pomocou čerpadla na vrch potoku. Voda bude v uzavretom kolobehu a tak ako fontány aj tento objekt bude dopĺňaný, keďže bude dochádzať k výparu. Tento potok bude umiestnený pred nákupným centrom AB a jeho hlavnou funkciou bude ochladzovanie prostredia. Vedľajšou funkciou bude spríjemnenie a skrášlenie prostredia. Nadbytočná voda, ktorá nebude potrebná na funkciu umelého toku, bude ďalej využívaná na zavlažovanie zelene v meste.

- vybudovanie dažďových záhrad pri základných a materských školách, budú zachytávať dažďovú vodu zo striech a zároveň skrášľovať prostredie na školách. V rámci projektu budú žiaci zapojení aj aktívnym spôsobom a získajú dostatok informácií o potrebe implementovať opatrenia na zadržanie a  využitie dažďovej vody.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám