Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mestský úrad v Bardejove organizačne zabezpečuje konanie v poradí už 21. ročníka vedeckej konferencie k problematike mestských pamiatkových centier – BARDKONTAKT 2013. Toto tradičné podujatie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v dňoch 20.8.– 21.8.2013 (utorok, streda) v zasadačke MsÚ v Bardejove. 

         V roku 2013 sa program konferencie vracia od problematiky celospoločenskej

ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva späť k problematike ochrany a obnovy ťažiskovo ohrozeného typologického druhu národných kultúrnych pamiatok, ktorým sú meštianske domy v historických jadrách. Sú to typickí predstavitelia historického mestského organizmu. Po zvýšení záujmu vstupu investorov do atraktívneho prostredia pamiatkových centier prichádzajú aj problémy s ich obnovami. V mnohých prípadoch sa stretávame s neadekvátnymi nárokmi na adaptácie a prestavby tohto stavebného fondu, čím sa neúnosne narúša ich autenticita a integrita, teda dochádza k strate ich pamiatkových hodnôt.

         Program konferencie v roku 2013 si stanovil za cieľ na vedeckej úrovni prehodnotiť doterajší prístup k obnove a ochrane, metodické postupy, aplikáciu výsledkov pamiatkových výskumov v praxi i predstaviť úspešné realizácie obnovy, ako i poukázať na nevhodné riešenia. Výsledkom vedeckej konferencie budú odporúčania v záujme ochrany hodnôt tohto významného fondu pamiatok. Ku dňu konania konferencie bude vydaný recenzovaný Zborník prednášok jednotlivých prednášateľov, ktorý bude slúžiť ako odborná literatúra.      

         Téma konferencie „Meštiansky dom – ochrana a obnova“ je určená širokému spektru odborníkov, realizátorom pamiatkového výskumu, odborným pracovníkom pamiatkových úradov, projektantom, realizátorom obnovy ako aj vlastníkom objektov. Prednášky sa budú týkať dvoch okruhov (1. okruh, vedecký: metodika obnovy, determinanty úspešnej realizácie obnovy, legislatíva, bilancia súčasného stavu riešenia problematiky, aktuálne významné výskumy; 2. okruh, odborný: prezentácia úspešných realizácií k predmetnej téme).  

          Bardkontakt, ktorý  pôvodne vznikol ako odborný seminár s témou „Problematika mestských pamiatkových centier“, je dnes úspešnou vedeckou konferenciou s celoslovenskou pôsobnosťou a významom.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám