Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vyhlásila v novembri minulého roka Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie  projektov v oblasti prevencie kriminality. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľom na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012-2015.

Na základe tejto výzvy podalo Mesto Bardejov v decembri 2012 na Obvodnom úrade v Prešove žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému a obslužného pracoviska MKS v meste  Bardejov s dôrazom na mestskú pamiatkovú rezerváciu a reanimovanú ulicu Dlhý rad“. Obsahom projektu, je posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste Bardejov osadením bezpečnostných kamier a to bez nutnosti personálneho zvýšenia počtu príslušníkov Mestskej polície v Bardejove. V monitorovaných lokalitách by sa dal zabezpečiť nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v širokom zábere verejného priestranstva, čo nie je možné zabezpečiť fyzickou prítomnosťou príslušníkov mestskej polície.

        Predložená žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na rok 2013 bola schválená Radou vlády SR pre prevenciu kriminality uznesením č. 1/2013 zo dňa 28.3.2013. Výška schválenej dotácie je 13.000 € (kapitálové výdavky). 

         Z podmienok výzvy vyplýva, že dotáciu možno použiť najviac do 80% predpokladaných výdavkov na projekt. Vlastné financovanie predstavuje minimálne 20% z  celkových nákladov na projekt. Mesto Bardejov bude participovať na projekte sumou 3.250 €, teda celkový rozpočet projektu predstavuje sumu 16.250 €.

         V súčasnosti sa pripravuje na podpis Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality medzi Obvodným úradom Prešov a Mestom Bardejov. Výsledkom realizácie projektu by mal byť kamerový systém s minimálne 2 otočnými kamerami a modernizácia obslužného pracoviska v budove Mestskej polície na Hurbanovej ulici, ktoré funguje 24 hodín denne.

         Kamery budú osadené na novo zrekonštruovanom chodníku na ulici Dlhý rad, kde sú pripravené napájacie miesta na stĺpoch verejného osvetlenia.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám