Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na základe výzvy napredkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR (ďalej len „MK SR“) sa koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013 Mesto Bardejov zapojilo do 3 dotačných programov a to

 

-  Program 1. „Obnovme si svoj dom“,

-  Program 3. „Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice“

-  Program 4. „Umenie“.  

          Z celkovo 11 predložených žiadostí o poskytnutie dotácie bolo Mesto Bardejov úspešné v 10 prípadoch, čo predstavuje sumu dotácie v celkovej výške 78 920  €.

          V rámci Programu 1. „Obnovme si svoj dom“, Podprogramu: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok bol podporený projekt „Reštaurovanie Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov – Dlhá Lúka, II. etapa“ a v rámci Podprogramu: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu MK SR finančne podporilo projekt „Konferencia a výstava Bardkontakt 2013 - ochrana pamiatkového fondu“.

Najviac projektov bolo podporených v Programe  1. „Obnovme si svoj dom“, Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. Išlo o 4 projekty a to

 

  • „Vypracovanie PD sanácie vlhkosti objektu Radnice v Bardejove“,
  •  „Výmena strešnej krytiny na Bašte severnej v Bardejove“,
  • „Reštaurovanie dreveného trámového stropu Meštianskeho domu č. 29 na Radničnom námestí v Bardejove“ a
  •  „Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove - I. etapa.“.

 

          Jeden z podporených projektov v rámci Programu 3. Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice“,  Podprogram: 3.2 Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa už realizoval. V piatok 7.6.2013 mohla široká verejnosť na Radničnom námestí sledovať „Mystériá“. V Bardejove sa už pred 500 rokmi hrali stredoveké divadelné hry s týmto názvom. Ako pamiatka na ne sa zachovalo niekoľko medirytín a súpis postáv. V Bardejove sa podarilo mladým umelcom zaujímavým spôsobom sprítomniť jedinečnú atmosféru „Mystérií“ stredovekého mesta prostredníctvom šiestich príbehov s biblickou tematikou.   

         V rámci Programu 4. „Umenie“, 4.2 Hudba,  Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov boli finančne podporené projekty

 

  • „PONTES  -   Mosty porozumenia“,
  • „Organové dni Jozefa Grešáka“ a
  • „Béla Kéler - /ne/ zabudnutý hudobný skladateľ“.

          O jednotlivých podporených projektoch budeme podávať bližšie informácie na webovom sídle Mesta Bardejov postupne podľa časového poradia ich realizácie.

logo real fin pdp minv kult

 

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám