Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Európska únia sa dlhodobo snaží prostredníctvom viacerých mechanizmov dosiahnuť energetickú bezpečnosť  s cieľom znížiť emisie CO2, znížiť energetickú náročnosť verejných budov a systémov verejného osvetlenia a zvýšiť podiel využitia obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie. Obce a mesta (mikroregionálne združenia) sú rozhodujúcimi aktérmi pre naplnenie cieľov EÚ v oblasti energetiky a klimatického balíčka na národnej a celoeurópskej úrovni. Obce a mestá, ktoré pripravujú investičné projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, môžu využívať grant z prostriedkov ELENA (European Local ENergy Assistance) na prípravu týchto projektov. Iniciatíva ELENA je financovaná cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP, pričom financuje náklady týkajúce sa technickej podpory pre prípravu veľkých investičných programov (nad 50 mil. Eur) v regiónoch a mestách a jej cieľom je až do výšky 90 % pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, energetických auditov, projektových dokumentácií a  verejného obstarávania. Projekt ELENA je projekt neinvestičný, jeho výstupom je vypracovaná technická dokumentácia, nevyhnutná pre realizáciu ďalšej investičnej etapy v budúcnosti.

          Prešovský samosprávny kraja (PSK) ako územný koordinátor sa v spolupráci s mestami a obcami ako partnermi uchádza o technickú podporu v rámci iniciatívy ELENA  za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov a verejného osvetlenia  a zníženia nákladov na spotrebu a výrobu energie. PSK predpokladá výšku Technickej asistencie na predložený projektový zámer vo výške 2,9 Mil. EUR, pričom plánované spolufinancovanie bude vo výške 10%, t.j. 290,000 EUR. Príspevok z ELENY je plánovaný vo výške 2 610 000 EUR.

         Partnermi PSK pri uchádzaní sa o technickú podporu v rámci iniciatívy ELENA je 15 miest a obcí, ktoré sa nachádzajú v regióne. Medzi partnerov projektu ELENA patrí aj Mesto Bardejov. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 17.5.2013 schválilo pristúpenie k žiadosti PSK o technickú pomoc ELENA a s tým súvisiace spolufinancovanie oprávnených výdavkov nasledovne:  

  • celková predpokladaná výška investície s ohľadom na projekt ELENA: 4 978 852 €
  • oprávnené výdavky: 96 600 € (100 %)
  • spoluúčasť:  9 660 € (10 %).

Spolufinancovanie 10 % z vlastných zdrojov príjemcu pomoci zodpovedá podielu vo vzťahu k plánovaným investíciám, kde každý participujúci partner (mesto/obec) prispeje pomernou čiastkou v období predpokladaného trojročného trvania implementácie grantu ELENA.

       Realizácia projektov by mala byť financovaná predovšetkým zo štrukturálnych fondov Európskej únie, bankových zdrojov (komerčné banky, Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj), prostredníctvom projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a doplnkovo z vlastných zdrojov.

          Podpora z iniciatívy ELENA v podstatnej miere prispeje k vytvoreniu právneho, technického a finančného rámca, ktorý zabezpečí spoluprácu samospráv, ktorá doteraz neexistovala. Výsledkom bude nová forma spolupráce, nové spoločne zdieľané pracovné metódy a finančne efektívna implementácia plánovaných projektov v regióne. Koordinácia týchto investícií napomôže k dosiahnutiu vyššej úrovne budúcich spoločných energetických projektov v tejto oblasti.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám