Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V uplynulých dňoch sa na území mesta Bardejov potvrdila besnota u kuny lesnej a psa na ul. Tehelná, ktorý pohrýzol aj svojho majiteľa.

Na základe toho Regionálna veterinárna a potravinová správa v Bardejove (ďalej „RVPS Bardejov“) nariadila pre mesto Bardejov veterinárne opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby – besnoty, choroby prenosnej na ľudí.

Ďalej RVPS Bardejov nariaďuje všetkým vlastníkom a držiteľom vnímavých mäsožravých zvierat starších ako 3 mesiace zabezpečiť na vlastné náklady vakcináciu a revakcináciu proti besnote ( § 17 ods. 5 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov). Pri nesplnení tejto povinnosti hrozí pokuta vlastníkovi alebo držiteľovi od 400 – 1000 €.

Počas trvania nákazy je nevyhnutné hlásiť každý prípad expozície u ľudí a zvierat, zmeny správania sa domácich zvierat, uhynutia voľne žijúcich zvierat na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Bardejov – tel. č. 054/ 48819 10, 474 87 25.

Besnota je vírusová choroba teplokrvných živočíchov, ktorá postihuje predovšetkým centrálny nervový systém a je prenosná na človeka. Chorobu sprevádzajú poruchy vedomia, zvýšená dráždivosť, strach z vody, čiastočné a v neskoršom štádiu celkové ochrnutie. Po objavení sa klinických príznakov, choroba vždy končí smrťou. Ochranná vakcinácia je jediné opatrenie, ktoré po poranení besným zvieraťom zachráni život človeku.

Besnota divožijúcich zvierat je pre človeka veľmi nebezpečná. Nakazené zvieratá strácajú plachosť a prichádzajú do obývaných území. Cez infikované zvieratá, psy, mačky (vírus sa vylučuje slinnými žľazami) sa besnota môže preniesť na človeka pohrýzením, potriesnením porušenej kože.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám