Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov v roku 2011 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.  Dôvodom pre schválenie nového nariadenia bolo prijatie  zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

        Prax ukázala, že VZN č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch po jeden a pol roku platnosti je potrebné novelizovať. Stávalo sa totiž, že viacerí žiadatelia o nájomný byt, ktorí inak spĺňali všetky zákonné podmienky, sa nemohli o byt uchádzať z dôvodu, že nespĺňali podmienku trvalého pobytu na území mesta minimálne tri roky.

        Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom marcovom zasadnutí predložený návrh na zrušenie podmienky trvalého pobytu minimálne tri roky bez prerušenia na území mesta Bardejov pre žiadateľa o nájomný byt schválilo.

        V súčasnosti pri podávaní žiadosti o nájomný byt postačuje, aby občan splnil podmienku trvalého pobytu na území mesta Bardejov a podmienku veku 18 rokov. Nie menej dôležitou podmienkou pre pridelenie nájomného bytu je však výška príjmu žiadateľa. Napr. v roku 2012 bolo na oddelení sociálnom, bytovom a zdravotníctva MsÚ v Bardejove zaevidovaných 56 žiadostí o nájomný byt. Z tohto počtu prijatých žiadostí bolo cca 18% vyradených z dôvodu vyššieho alebo nižšieho príjmu ako je zákonom určená hranica.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám