Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

vytlkyStav cestnej siete v meste Bardejov po zimnej údržbe je na viacerých úsekoch  kvalitatívne zhoršený. S ohľadom na klimatické podmienky, záťaž na miestne komunikácie a tiež vykonávanú zimnú údržbu, dochádza počas zimného obdobia k zvýšenému poškodeniu mestských komunikácií. Nepriaznivé počasie je príčinou nielen zlého stavu vozoviek, ale i dôvodom, prečo sa opravy nerealizujú v takej miere, v akej je to potrebné.

Zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií je zabezpečovaná realizáciou vysprávok  výtlkov počas zimnej údržby a po skončení zimnej údržby. Počas zimnej údržby správca miestnych komunikácií Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Bardejov (ďalej len „BAPOS“) realizoval najmä kritické miesta a hlboké výtlky v záujme toho, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Prvé vysprávky začal BAPOS realizovať od 17. 01. 2013 na najviac poškodených častiach s prihliadnutím na mieru dôležitosti a zaťaženia jednotlivých úsekov mestských komunikácií a ďalej v termínoch od 14. 02. 2013 do 3. 3. 2013, nakoľko pretrvávali nepriaznivé klimatické podmienky. V prípade kritických miest a nutnej urýchlenej nápravy stavu vozovky sa dočasne využíval aj štrkový zásyp. Vzhľadom na klimatické podmienky zimného obdobia a trvácnosť opráv boli vysprávky výtlkov realizované najmä studenou obaľovanou drvou.   

        Plytšie výtlky, ktoré priamo neohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky budú musieť počkať na opravu do jarných mesiacov, kedy sa začne s bežnou údržbou komunikácií. Po skončení zimnej údržby bude prebiehať ďalšia oprava výtlkov a to v období od apríla  do júna 2013 so začiatkom prác v závislosti od vývoja klimatických podmienok a vonkajších teplôt, kde pri realizácii prác je potrebných minimálne 10 ° C.

        Medzi najviac poškodené úseky v meste Bardejov s prívlastkom havarijného stavu  môžeme zaradiť mestské komunikácie Ul. Kellerova, Ul. Pod Vinbargom, Vinbarg - časť Ul. L. Svobodu a Ul. A. Svianteka, Ul. Ťačevská, Ul. Bezručova, Ul. Mikulovská, Ul. Nový sad , časť Ul. Českej Lípy, Ul. Ľ. Štúra. Z celkového počtu 120 ulíc v meste Bardejov sú  poškodené vozovky na  65 uliciach na ploche 1250 m2. Výtlky na uvedenej ploche predstavujú z celkovej plochy vozoviek na spomínaných uliciach 0,5 %.  Oprava na uvedenej ploche je možná vykonaním vysprávok a  predpokladaná výška nákladov je odhadovaná na takmer 40 000 €. Vzhľadom na stav časti úsekov mestských komunikácií po zimnej údržbe 2012/2013 s prihliadnutím na pripravovanú obnovu STL a NTL plynovodov v meste Bardejov v rokoch 2013 a 2014 na najviac poškodených úsekoch mestských komunikácií Ul. Kellerova, Ul. Pod Vinbargom, Ul. Českej Lípy, Ul. Bezručova, časti úsekov Ul. L. Svobodu a Ul. A. Svianteka na sídlisku Vinbarg by bola potrebná výmena živičného krytu v celej šírke mestskej komunikácie. Na týchto uliciach odhadované náklady predstavujú výšku takmer 155 000 €. Ostatné poškodenia – výtlky na mestských komunikáciách, ich oprava by sa mali riešiť tzv. technológiou teplej zmesi. BAPOS pripravuje harmonogram prác, po schválení ktorého a za podmienky vhodných klimatických podmienok by sa malo pristúpiť k ich postupnej realizácii. Miestne komunikácie sa budú opravovať podľa poradia dôležitosti v nadväznosti  na objem schválených finančných prostriedkov.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám