Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

den ucitelov 2013Ako sa už stalo tradíciou v našom meste, tak aj tento rok, kedy si pripomíname výročie narodenia učiteľa národov J. A. Komenského a ušľachtilé povolanie učiteľa,  primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak  4. 4. 2013 v obradnej sieni MsÚ v Bardejove  oceňoval pedagógov za ich kvalitnú pedagogickú činnosť a za ich dosiahnuté výsledky a úspechy vo výchovno - vzdelávacej práci.

 Boli ocenení títo pedagógovia:

 

 Mgr.  Eva Burgerová ZŠ na Wolkerovej ulici:

 V školstve pracuje 32 rokov. Má aprobáciu prírodopis a pestovateľské práce, výsledky v súťažiach, olympiádach z biológie. Jej žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v okresných a krajských kolách, vedie žiakov k environmentálnej výchove, je vedúcou predmetovej komisie, členkou okresnej komisie BiO,  autorkou projektu Komunitnej nadácie  „Zhotovenie skalky v átriu školy“

 PaedDr. Malvína Fuňáková, ZŠ Bartolomeja Krpelca:

 Má 35 rokov pedagogickej praxe, aprobáciu slovenský jazyk a  hudobná výchova. Tento rok oslavuje životné jubileum – 60 rokov. Má veľmi dobre výsledky v práci, dlhé roky pracovala ako vedúca predmetovej komisie, aktívne sa tiež zapája do organizovania školských aktivít.

 Mária Voška – Ratvajová, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1:

Je učiteľkou materskej Školy a má 40 rokov pedagogickej praxe. Dôsledne a svedomito si plní povinnosti, v rámci metodického združenia realizovala ukážky priamej práce s deťmi, otvorené hodiny pre rodičov v rámci Dňa otvorených dverí. Pripravuje deti na rôzne prehliadky v speve, v prednese, tiež na súťaže malých zdravotníkov, či na športovú olympiádu.

 Mgr. Nataša Simková, zo ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1:

Má 26 rokov pedagogickej praxe, aprobáciu dejepis, ruský jazyk a etická výchova. Dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky pri práci so žiakmi, jej práca je tvorivá a kreatívna. Zapája žiakov do súťaží, kde získava popredné umiestnenia. Pravidelne pripravuje žiakov na dejepisnú olympiádu. Je členkou okresnej komisie dejepisnej olympiády. Organizuje rôzne akcie, exkurzie na spoznávanie historických pamiatok. Vedie žiacky parlament a je koordinátorkou environmentálnej  výchovy a zdravej školy. V edukačnom procese používa moderné metódy a postupy.

  Mgr. Mária Kendrová, ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16:

Má 23 rokov pedagogickej praxe s aprobáciou matematika – základy techniky. Jej žiaci dosahujú v Testovaní – 9 veľmi dobré výsledky, je vedúcou predmetovej komisie, organizuje školské kolá matematických súťaží a pripravuje žiakov na súťaže, odkiaľ mnohokrát prinášajú popredné umiestnenia. Tri funkčné obdobia vykonávala predsedníčku rady školy. Má vysoko profesionálny prístup k svoje práci a zapája sa aj do mimoškolských aktivít.

 Peter Skurka, ZUŠ M. Vileca:

Má 32 rokov pedagogickej praxe. Je učiteľom dychových nástrojov a keyboardu, má mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Jeho žiaci získali na súťažiach množstvo popredných  umiestnení,  a mnohí jeho žiaci pokračujú v štúdiu na školách umeleckého alebo pedagogického smeru: Jeho žiaci nechýbajú ani na žiadnom koncerte ZUŠ.   Činorodo sa podieľa na aktivitách školy. Je spoluzakladateľom elokovaného pracoviska ZUŠ v Zborove, ktoré funguje od roku 1994. Je známy aj medzi širokou verejnosťou, dlhé roky pôsobil v Mestskej dychovej hudbe. Svojou prácou sa podieľa na tvorbe imidžu školy.

 Mgr. Zuzana Onderčaninová, MŠ, Komenského 24:

V školstve pracuje 17 rokov. Jetvorivá, iniciatívna,  pôsobí ako metodička  v materskej škole, je koordinátorkou pri vypracovaní školského vzdelávacieho programu - Kvapôčka spoznáva svet. Vo svojej práci využíva nové originálne postupy Je spoluzakladateľkou Spoločnosti pre predškolskú výchovu v okrese Bardejov. Je veľmi aktívna vo vzťahu k rodičom formou poradenstva a odbornej pomoci pri ďalšom napredovaní detí.

 

Marta Pangrácová, MŠ Nový Sad 24:

Má 40 rokov pedagogickej praxe, úspešne si plní pracovné úlohy. Jej pedagogická činnosť sa vyznačuje kvalitnou metodikou, odbornosťou a individuálnym prístupom. Pracovala ako metodička v sekcii literárnej výchovy. Podieľa sa na vytváraní metodických materiálov a pomôcok. Aktívne sa zapojila do  medzinárodného  projektu Malý Europejčik to Ja i Ty, v rámci ktorého vytvorila maskota projektu zastupujúcejo našu krajinu. Je koordinátorkou a autorkou propagačnej knihy „Zo života našej materskej školy“ i metodického materiálu „Jeseň“ a „Zima.“

Viera Petrufová, MŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 15:

Má 18 rokov pedagogickej praxe, je  zástupkyňou riaditeľky MŠ. Maximálne zodpovedne pristupuje k plneniu svojich pracovných povinností. Je kreatívna, svedomitá, má bohaté nápady na reprezentovanie školy na verejnosti. Počas svojej riadiacej činnosti vytvára podmienky pre skvalitňovanie plynulého  chodu MŠ.

Osobitné ocenenie v kategórii za nepedagogických zamestnancov bola:

 

 Marta Kotorová, vedúca Detských  jaslí:

V detských jasliach  pracuje 19 rokov, vo funkcii vedúcej detských jaslí je od roku 2003. V spolupráci s rodičmi aj spolupracovníkmi sa snaží o harmonický a všestranný vývin detí vo všetkých zložkách výchovy. Snaží sa zabezpečiť prácu tak, aby boli splnené všetky požiadavky pri starostlivosti o deti, ako aj o celkový chod a prevádzku jaslí.

Za celoživotnú prácu vo výchove a vzdelávaní bola ocenená zaslúžilá učiteľka, dôchodkyňa:

 

Veronika Sidorjaková.

Narodila sa vo Varechovciach v okrese Stropkov. Strednú školu ukončila v Svidníku. Po ukončení vysokoškolského štúdia v Prešove v roku 1958 nastúpila na základe umiestenky na 2. ZOŠ a učila predmety zemepis, dejepis a občiansku náuku. Najdlhšie pôsobila na terajšej ZŠ B. Krpelca a na ZŠ Pod Papierňou, odkiaľ odišla do dôchodku. Počas pedagogickej činnosti pracovala aj ako vedúca predmetovej komisie, zúčastňovala sa okresných inšpekcií, čo jej napomohlo ku skvalitneniu a modernizácii vyučovacieho procesu. K jej životnému štýlu patrí každoročná účasť na EXODE v čase hlavných prázdnin,  ktorá jej umožnila precestovať  a spoznať územie Slovenska a Čiech, ale aj iné krajiny.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám