Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Prešovský samosprávny kraj, na základe poverenia Riadiaceho orgánu – Ministerstva regionálneho rozvoja Poľskej republiky, vyhlásil dňa 1.6.2012 výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Žiadosti o finančný príspevok pre mikroprojekty cezhraničného charakteru mohli podávať len oprávnené subjekty neziskového charakteru v období od 1.6. do 31.7.2012.

Mesto Bardejov vypracovalo žiadosť pre realizáciu projektu s názvom „Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“, ktorú predložilo dňa 31.7.2012 na Úrad Prešovského samosprávneho kraja. Následne dňa 23.1.2013 mesto obdŕžalo písomné vyrozumenie o schválení uvedeného projektu.

Zámerom projektu, ktorý sa začína realizovať postupne v mesiaci marec 2013 a bude ukončený v mesiaci september 2013, je lepšie využitie existujúcich možností  poľsko - slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu.

Cieľom projektu je prepojiť cyklotrasou dve partnerské mestá Bardejov (SR) a Krynica - Zdrój (Poľsko),  ako aj jestvujúce cyklotrasy na slovenskej strane ("Karpatská cyklistická cesta", „Na križovatke kultúr“) s existujúcimi cyklotrasami na strane poľskej ("Na styku kultur", "Beskidskie Muzea" a ďalšie). V rámci projektu sa vyhotoví cykloturistické značenie, osadí 6 ks informačných tabúľ, vybuduje priľahlá drobná infraštruktúra (5 ks odpočívadiel a 5 ks exteriérových fitnes prvkov) a vydá propagačná publikácia k cyklotrase v poľsko – slovenskej mutácii v počte 2 000 ks.

Projekt nemá za cieľ stavebne budovať nové cestné teleso pre cykloturistov, čo je proces finančne náročný a komplikovaný, ale viesť ju (vyznačiť) po existujúcich komunikáciách, v súlade s platnou legislatívou pre túto oblasť (STN 01 8028 Cykloturistické značenie).

Vedúcim partnerom v projekte je Mesto Bardejov, domácimi partnermi sú obce Zlaté, Sveržov a Kurov, cezhraničným partnerom je Gmina Krynica – Zdrój. Projekt je komplementárny čo znamená, že poľský partner, Gmina Krynica – Zdrój, realizuje podobný projekt značenia cyklotrasy na poľskej strane až po spoločnú štátnu hranicu, kde sa obidve cyklotrasy stretnú.

MapaPrehladnaSituaciaCyklotrasaBj-Krynica

___________________________________________________________________________

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

infotab cyklo bj kryn

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám