Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov sa aj tohto roku uchádza o finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR, v rámci programu Obnovme si svoj dom, na ukončenie obnovy Pomníka Gašpara Serédiho.Pomník Gašpara Serédiho sa nachádza sa v k.ú.  Dlhá Lúka a jeho stav v súčasnosti nezodpovedá významu tejto národnej kultúrnej pamiatky (vznik v pol.16 stor., sloh - renesancia). V  I. etape projektu „Reštaurovanie Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov – Dlhá Lúka“ bolo možné, vzhľadom na schválené finančné prostriedky, zrealizovať len časť plánovaných aktivít a to:

a) reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie - kompletne (1 440,-  €), 

b) reštaurovanie kultúrnej pamiatky - čiastočne (2 000,- €).

Celkom boli v roku 2012 vykonané práce za 3 440,- €.

         Na základe vykonaného reštaurátorského výskumu by sa malo realizovať odstránenie sekundárnych vápennocementových omietok a konsolidácia kamennej hmoty. Počas odstraňovania sekundárnych vrstiev bude potrebné uzatvárať otvorené a popraskané škáry, cez ktoré v súčasnosti preteká dažďová voda do vnútra pomníka, čo vedie k jeho ďalšiemu poškodzovaniu. Ako nevyhnutné sa javí aj orezanie spodných konárov lipy, ktorá je v tesnej blízkosti pomníka, nakoľko jej konáre poškodzujú povrch kamennej strechy pomníka.  

         Cieľom II. etapy projektu s rozpočtovým nákladom 11 436,- € by mala byť realizácia nasledovných aktivít:

a) dokončenie reštaurovania kultúrnej pamiatky,

b) dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác, v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov.

        Predchádzajúca oprava Pomníka Gašpara Serédiho sa uskutočnila v roku 1942. V roku 2002 boli orezané spodné konáre lipy, ktoré vážne poškodzovali samotnú stavbu. V súčasnosti pamiatka vykazuje značný stupeň poškodenia a jej komplexná obnova je nevyhnutná.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám