Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Oblastná organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“ - BARDEJOV (ďalej len „OO CR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV“ ) je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

          Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 58/2012 zo dňa 27. 9. 2012 schválilo založenie a vstup Mesta Bardejov do OO CR „ŠARIŠ“- BARDEJOV. Ustanovujúce valné zhromaždenie OO CR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV zvolal, v zmysle predchádzajúcej dohody Prípravného výboru pre založenie OOCR, primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak za účelom založenia OO CR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV. Okrem Mesta Bardejov ustanovujúceho valného zhromaždenia zúčastnili Bardejovské Kúpele a.s. a Adrián Lozák, s.r.o.  Na ustanovujúcom VZ v zmysle programu boli kreované orgány OO CR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV (PREDSTAVENSTVO - členovia, predseda, podpredseda, DOZORNÁ RADA - členovia, predseda, podpredseda, VÝKONNÝ RIADITEĽ - na návrh predstavenstva, bola podpísaná ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA, schválené STANOVY a výška členských príspevkov členov OOCR a lehota ich splatnosti.

          Po svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov požiadala o registráciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré dňa 07.12. 2012 potvrdilo jeho registráciu. Výpis z registra OCR je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=117872. Dátum vzniku združenia je 7.12.2012.

         Nasledovali ďalšie úkony súvisiace s začatím fungovania  OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV (žiadosť o pridelenie IČO, DIČ, zriadenie účtu v banke). Štatistický úrad SR pridelil OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV identifikačné číslo ( IČO ) 42238714, ktoré bolo nahlásené Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu.

         Dňa 21. 12. 2012 bola OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV na zasadnutí KOCR PSK Severovýchod Slovenska vo Veľkej Lomnici prijatá za člena Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (SVS).

         OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV v súčasnom období realizuje nasledovné aktivity:

-  Príprava loga a web stránky OOCR

- Príprava žiadosti o dotáciu

- OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV sa v dňoch 24. 01 – 27. 01. 2013 zúčastnila výstavy CR

ITF SLOVAKIA TOUR v Bratislave

- Príprava plánu aktivít pre rok 2013

- Príprava na zvolanie valného zhromaždenia OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu mesiaca február 2013

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám