Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Prešovský samosprávny kraj na základe rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 rozhodol o schválení žiadosti Mesta Bardejov o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) na projekt „Cyklotrasa Bardejov – Krynica – Zdrój“ v maximálnej výške. Rozpočtové náklady projektu predstavuju čiastku 52 562 €, z čoho 85% nákladov poskytne ERDF, 10 % štátny rozpočet a 5 % Mesto Bardejov. Projekt by sa mal realizovať v období marec – september 2013. 

         Je všeobecne známe, že poľsko - slovenský prihraničný región má nesmierne bohatý potenciál v podobe kultúrneho dedičstva (pamiatky, história) a prírodného dedičstva (nenarušená príroda, liečivé pramene). Problémom je to, že tento potenciál nie je vždy dostatočne využívaný a to nielen v oblasti poznávacieho cestovného ruchu, ale ani v oblasti jeho využívania pre turistické, športové či rekreačné aktivity.  Tento problém si veľmi zreteľne uvedomujú aj miestne samosprávy v dotknutom území - dve prihraničné mestá Bardejov a Krynica a tri slovenské prihraničné obce ležiace na území medzi nimi – obce Zlaté, Sveržov a Kurov. Uvedené samosprávy spolupracujú medzi sebou už mnoho rokov, jednak formálne na báze partnerských zmlúv, ale aj neformálne,  prostredníctvom rôznych komunít nadšencov, či záujemcov o rôzne oblasti spoločenského života.

  Zámerom projektu je lepšie využitie existujúcich možností  poľsko - slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu, v rámci  podpory cykloturistických športových a rekreačných aktivít.  Vytvorením cyklotrasy vedenej hrebeňom Nízkych Beskýd tzv. Kurovským sedlom sa nielen fyzicky spoja cezhraničné mestá Bardejov a Krynica, ale projektom sa zároveň  prepoja jestvujúce cyklotrasy na slovenskej strane ("Karpatská cyklistická cesta") s existujúcimi cyklotrasami na strane poľskej ("Na styku kultur", "Beskydske Muzea").

  Pridanou hodnotou je systém informačno - popisného značenia cyklotrasy na celom jej úseku, ktorým táto získa nezanedbateľný náučný charakter, významne podporujúci cezhraničný poznávací turizmus aj s následnými benefitmi.                                                                                                                                                                     

  Projekt nemá za cieľ stavebne budovať nové cestné teleso pre cykloturistov, čo je proces finančne náročný a komplikovaný, ale viesť ju po existujúcich komunikáciách, v súlade s platnou legislatívou pre túto oblasť (STN 01 8028 Cykloturistické značenie).

  Poľský a slovenský žiadateľ sú si vzájomne partnermi, obidva projekty sa doplňujú vecne – v predmete projektu, územne – lokalizáciou aktivít v cezhraničnom priestore a personálne – prípravou a implementáciou, ktorá je zabezpečovaná spoločným projektovým tímom. Obidvaja žiadatelia si však financujú cyklotrasu na svojom území až po štátnu hranicu samostatne, v rámci vlastného projektového rozpočtu.

  Realizovaním oboch komplementárnych projektov sa dosiahnuté efekty násobne zvyšujú, avšak zamietnutie ktoréhokoľvek z predložených projektov nemá reálny vplyv na splnenie cieľov a zmysluplnosť implementácie toho druhého. To je zabezpečené tím, že pre cyklotrasu sa nebuduje nové cestné teleso, ktoré sa ukončí „zátarasou“ na štátnej hranici, ale táto bude vedená po jestvujúcich komunikáciách na oboch stranách hranice.

          Podporou cezhraničnej cykloturistiky  by sa mala posilniť cezhraničná spolupráca a zároveň by tento projekt mal prispieť aj k rozvoju poznávacieho cestovného ruchu  v poľsko - slovenskom pohraničí.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám