Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

31. január je každoročne posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať každý, kto v priebehu uplynulého roka  nejakým spôsobom (napr. kúpou, darom, dedením) nadobudol do svojho vlastníctva nehnuteľný majetok, t. j. pozemky, stavby alebo byty. Tento rok však čaká daňovníkov niekoľko zmien vyplývajúcich zo zmeny legislatívy upravujúcich problematiku miestnych daní a poplatkov.

Jednou z najvýraznejších zmien je zavedenie spoločného daňového priznania k miestnym daniam, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie  - t. j. daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Tieto miestne dane budú zároveň vyrubené jedným spoločným rozhodnutím. Výrazným spôsobom sa zjednoduší a zracionalizuje podávanie daňových priznaní a to zrušením povinnosti pre daňovníkov vypočítavať sumu dane.

Pri nadobudnutí nehnuteľností sa občania stávajú vlastníkmi vkladom do katastra nehnuteľností.

Povinnosť podať daňové priznanie sa týka daňovníkov, ktorí v roku 2012 nadobudli do svojho vlastníctva nehnuteľný majetok po prvýkrát, ako aj tých daňovníkov, ktorí už sú vlastníkmi nehnuteľností, ale v priebehu uplynulého roka u nich nastali zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane. Napríklad ak v roku 2012 došlo k zmene druhu pozemku, zmene výmeru pozemku, ak bolo vydané právoplatné stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie. Títo daňovníci sú povinní podať tzv. čiastkové priznanie k už podanému „riadnemu priznaniu“.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane, samotnú výšku dane však, ako už bolo zdôraznené, od roku 2013 nevypočítava, tú vypočíta správca dane. Daňovník je zároveň povinný predložiť výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva), prípadne rozhodnutie správy katastra z ktorého je zrejme, kedy bol povolený vklad v katastri a taktiež aj zdokladovať spôsob nadobudnutia nehnuteľností (t. j. kópiu kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, právoplatného osvedčenia o dedičstve  a pod.).

Vyplnené daňové priznanie môžu občania podať priamo u správcu dane, alebo na podateľni Mestského úradu.

Je potrebné pripomenúť, že pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada (jedinou výnimkou je nadobudnutie nehnuteľností v rámci dražby, kedy sa vypočíta alikvotná časť dane tak pre nového, ako aj pôvodného majiteľa nehnuteľnosti). Rozdielom oproti minulosti je zrušenie tzv. oznamovacej povinnosti, kedy všetky zúčastnené strany (kupujúci aj predávajúci) boli povinné oznámiť predmetné skutočnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kúpna zmluva nadobudla právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám