Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

d a pMestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom poslednom zasadnutí schválilo zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

            Najvýraznejšou zmenou je zjednotenie sadzby poplatku pre právnické osoby a podnikateľov bez ohľadu na typ zbernej nádoby na úroveň 0,0110 € za liter komunálneho odpadu. Podľa doteraz plateného znenia VZN č. 60/2004 bola pre právnické osoby a podnikateľov stanovená sadzba poplatku 0,0110 €/l pri nádobách s objemom 110 l (t. j. poplatok 62,92 € ročne pri frekvencii vývozu 1 x za týždeň) a sadzba 0,0081 €/l pri nádobách s objemom 1100 l (t. j. poplatok 432,32 € ročne pri frekvencii vývozu 1 x za týždeň).

            Schválená zmena sa nedotkne držiteľov 110-litrových KUKA nádob. Pre majiteľa nádoby s objemom 1100 l sa ročná poplatková povinnosť pri frekvencií vývozu 1 x za týždeň zvýši zo súčasných 463,32 € na 629,20 € (medziročný nárast o 165,88 €).

Ďalšou výraznou zmenou je zrušenie 50 % -nej úľavy na poplatku za tretie a každé ďalšie dieťa do 18 rokov v spoločnej domácnosti. Kritéria na určenie výšky poplatku by mali byť nediskriminačné, transparentné ako aj vecne zdôvodniteľné. Domácnosť v tomto prípade nie je zákonom považovaná za celok, naopak, zo zákona vyplýva, že poplatníkom sú všetci členovia domácnosti, aj keď spolu žijú, nakoľko poplatníkom sú všetky fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo na území mesta užívajú alebo majú právo užívať nehnuteľnosť (pozri § 77 zákona č. 582/2004 Z. z.).

Ako určitú protiváhu k zrušeniu úľavy za tretie a každé ďalšie dieťa do 18 rokov v spoločnej domácnosti môžeme považovať ustanovenie § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z., podľa ktorého obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. To znamená, že správca poplatku bude môcť v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť, samozrejme za predpokladu, že skutočnosti uvedené v žiadosti budú preukázané relevantnými dokladmi. Môžu to byť napríklad doklady potvrdzujúce výšku príjmu poplatníka a ďalších osôb odkázaných na jeho výživu, doklady preukazujúce sociálnu odkázanosť, doklady o výdavkoch na bývanie, o výdavkoch spojených s nevyhnutným nákupom liekov, zdravotníckych pomôcok a podobne.  Tým sa zabezpečí, že úľavu nezískajú paušálne všetci poplatníci, ale budú adresnejšie a na základe posúdenia správcom poplatku budú smerovať len k tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Súčasťou navrhovaných zmien je aj sprísnenie podmienok na získanie úplného oslobodenia od platenia poplatku v prípade osôb s trvalým, resp. prechodným pobytom v meste, ktorí preukážu platenie poplatku v inej obci. Tieto osoby navrhujeme presunúť z kategórie úplného oslobodenia (článok 4) do kategórie čiastočného zníženia poplatku (článok 5). V praxi čoraz častejšie dochádzalo k zneužívaniu tohto ustanovenia, nakoľko poplatníci, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v blízkom okolí mesta Bardejov a ktoré slúžia v prevažnej miere ako víkendové chalupy, sa na základe dokladu o zaplatení poplatku za celý kalendárny rok v inej obci vyhli plateniu poplatku v meste Bardejov, aj keď tu reálne pôsobili a produkovali komunálny odpad. Tieto osoby budú podľa navrhovanej úpravy v kategórií poplatníkov, ktorých výsledná poplatková povinnosť sa násobí koeficientom 0,3 (ich ročná poplatková povinnosť bude 8,10 €). Podmienkou na získanie tejto úľavy bude predloženie dokladu o zaplatení poplatku v inej obci a fotokópia rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci (doteraz to bolo iba potvrdenie o zaplatení poplatku).

Od poplatku budú úplne oslobodení tí poplatníci s trvalým, resp. prechodným pobytom v obci, ktorí sa v určenom období budú zdržiavať mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu výkonu zamestnania a súčasne preukážu platenie poplatku v inej obci za určené obdobie. Podmienkou bude predloženie potvrdenia od zamestnávateľa, dokladu o zaplatení poplatku v inej obci a fotokópie rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám