Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

          Dňa 27.9.2012 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zákona o správnych poplatkoch prináša s účinnosťou od 1.10.2012 zmeny, ktoré sa týkajú aj samosprávy.

         Z nových sadzieb správnych poplatkov vyberáme:     

·         Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby – 100 Eur,

·         Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu do 600 m3 – 33 Eur, za každých ďalších začatých 100 m3 – 20 Eur.

·         Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu do 3000 m3 – 750 Eur, za každých ďalších začatých 1000 m3 – 250 Eur.

·         Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny dokončených stavieb pred dokončením rodinného domu – 100 Eur, bytového domu – 750 Eur,

·         Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže – 30 Eur,

·         Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby – 30 Eur,

·         Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 16,5 Eur, pre právnickú osobu – 200 Eur.

·         Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác – 10 Eur.

·         Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis – 1,50 Eur.

·         Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis – 5 Eur.

·         Vydanie potvrdenia, alebo písomného oznámenia o pobyte osoby - 5€

·         Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 1,50 Eur.

·         Vyhotovenie odpisu /fotokópie/ výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov, súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, úmrtí, manželstiev, za každú aj začatú stranu – 1,50 Eur.

·         Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík – 1,50 Eur.

·         Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 Eur.

·         Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 Eur.

·         Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby – 16,50 Eur.

·         Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti – 66 Eur.

·         Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 Eur.

·          Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami – 165,50 Eur

·         Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt – 199 Eur.

·         Vydanie rybárskeho lístka   a) týždenný 1,50 Eur,  b) mesačný 3,00 Eur, c) ročný 6,50 Eur, d) trojročný 16,50 EUR

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám