Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schválilo 14.6.2012 na svojom zasadnutí zmeny a doplnky  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (ďalej len „VZN“) s účinnosťou od 1.1.2013.

Mesto Bardejov podobne ako aj iné samosprávy na Slovensku reagovalo na zmeny v príslušnej legislatíve. V januári 2012 bol schválený zákon č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Táto novela zákona nadobudla účinnosť 1.3.2012.

V súčasnosti platná právna úprava ustanovuje minimálnu výšku úhrady za služby dlhodobej starostlivosti zo strany klienta pre obec vo všeobecne záväznom nariadení vo výške minimálne 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu. Zákon zvýšil participáciu a zodpovednosť klienta a jeho rodiny na úhrade nákladov za sociálnu službu, pričom sa zohľadňujú nielen súčasné príjmy a majetok klienta, ale aj príjmy získané predajom nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch.

Zmeny vo VZN by mali od 1.1.2013 ovplyvniť výšku úhrad v sociálnych službách poskytovaných mestom za opatrovateľskú službu, denný stacionár a zariadenia pre seniorov.

Zmeny v poskytovaní opatrovateľskej služby (ďalej len OS):

Minimálna úhrada od klienta je 50% ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON)

vypočítaných za predchádzajúci rok. EON na 1 hodinu a klienta za rok 2011 je 2,62 €. Klient teda za hodinu OS je povinný zaplatiť minimálne 1,31 €.

Zmeny v poskytovaní služieb v dennom stacionári (ďalej len DS):

Minimálna úhrada od klienta je 50% EON, čo predstavuje 133,61 €. / mesiac / klient.

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, je stanovená na 3 € / deň.

Zmeny v poskytovaní služieb v zariadeniach pre seniorov (ďalej len ZpS):

Aj pri úhradách za služby v ZpS je nutné, aby klient platil minimálne 50% EON. EON v oboch zariadeniach boli v minulom roku výrazne rozdielne, v ZpS TOPĽA je to čiastka 793,82 a v ZpS Čergov 608,18 €. Podľa § 72 zákona o sociálnych službách sa má suma za poskytovanú službu určiť najmenej vo výške 50% priemerných EON spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby porovnateľného druhu a formy sociálnej služby v územnom obvode príslušnej obce. Aplikovaním tejto metodiky činí 50% EON za služby poskytované v ZpS na území mesta 350,50 € na mesiac a klienta.

V oboch ZpS je však vysoký podiel klientov, ktorých dôchodok nebude postačovať na úhradu služieb. V niekoľko málo prípadoch bude možné dofinancovať úhrady aj najbližšími príbuznými. No značnú časť plných úhrad nebude možné vybrať z dôvodu nedostatočného príjmu klienta aj príbuzných.

Z dôvodu zmeny financovania sociálnych služieb zo strany štátu sa výrazne znížila výška dotácie na zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv. Povinnosť uhrádzania minimálne 50 percent ekonomicky oprávnených nákladov za sociálne služby, vyvolala nevôľu aj u poberateľov sociálnych služieb. Klienti zariadení sociálnych služieb, ale aj obce a kraje volajú po zmene zákona o sociálnych službách. Zmenu pripravuje aj opozičná SDKÚ-DS, aj vládny SMER – SD, preto je možné prijatie novely zákona o sociálnych službách už na júnovom zasadnutí NR SR.

Opoziční poslanci chcú predloženou novelou o 18 mesiacov posunúť účinnosť novely zákona o sociálnych službách. Podľa  vládneho návrhu by klienti mali platiť nie 50%, ale približne 30% nákladov. Keďže po tejto úprave by vznikol v rozpočtoch samospráv finančný deficit, rozdiel by mal pokryť štát, ktorý pre tento účel vyčlenil 34 mil. eur na tento rok. V roku 2013 by mala vláda pripraviť aj úplne nový zákon o sociálnych službách.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám