Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

mszVčera 14. 6. 2012 sa pred letným obdobím zišli poslanci mestského zastupiteľstva, aby prerokovali viac ako 20 bodov svojho programu, medzi ktorými schválili  aj návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií, zmenu príspevku pre m. p. Bapos na rok 2012, zmenu rozpočtu a zmenu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2012, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 a  plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2012,

 

nakladanie s majetkom mesta, nájom nehnuteľného majetku mesta a zmeny a doplnky územno – plánovacej dokumentácie mesta.  Zobrali na vedomie správy o hospodárení mestských obchodných spoločností mesta za rok 2011 – Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o.,

Taktiež prerokovali tri návrhy zmien a doplnkov všeobecne záväzných nariadení mesta -  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta, o príspevkoch v školských zariadeniach.

Najviac diskutovaným bol návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám