Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mestu Bardejov sa podarilo na základe uzavretia dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného  finančného  príspevku  s  Ministerstvom  hospodárstva  SR  uvoľniť  takmer 1,3 mil. € na účely financovania hnedého priemyselného parku v Bardejove v areáli bývalého podniku JAS, a.s., Bardejov.  Uvoľneniu peňazí predchádzala zmena rozpočtu projektu a kontrolné procesy z viacerých úrovní. Uvedená čiastka spolu s doteraz preinvestovanými finančnými prostriedkami na stavbe ( cca 4,5 mil. €) predstavuje 75% z hodnoty zákazky na stavebné práce.

K viazaniu zvyšných finančných prostriedkov vo výške 25% z hodnoty zákazky na stavebné práce,  zo strany Ministerstva hospodárstva SR, ako riadiaceho orgánu došlo na základe odporúčania Certifikačného orgánu, ktorý našiel nedostatky v procesoch verejného obstarávania vo forme certifikačných zistení.

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove boli schválené príslušné zmeny rozpočtu mesta, ktorými boli zabezpečené finančné prostriedky pre pokračovanie v uvedenom projekte. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu viac ako 9,7 mil. €. Mesto Bardejov ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku tento projekt kofinancuje 5,74 % oprávnených nákladov, čo je viac ako 500 tis. € a približne 430 tis. € musí prijímateľ vynaložiť na naviac práce, ktoré sa ukázali v priebehu realizácie projektu  ako nevyhnutné pre dokončenie diela.

Ministerstvo hospodárstva SR predĺžilo termín na ukončenie projektu do 12. októbra 2012. Meškanie s dokončením projektu nebolo zapríčinené prijímateľom pomoci. Zabrzdili ho kontroly na základe anonymného udania o nadhodnotení majetku spoločnosti JAS, ktorý Mesto Bardejov kúpilo. Podozrenia zo spáchania subvenčného podvodu sa však nepotvrdili.

Záujem investovať v bardejovskom hnedom priemyselnom parku majú viacerí záujemcovia, z ktorých niektorí podnikajú aj v obuvníckom priemysle. Projekt predpokladá, že po dokončení  hnedého  priemyselného parku by mohlo v Bardejove vzniknúť minimálne 250 nových pracovných miest. Podľa predbežných prísľubov investorov by ich však mohlo vzniknúť postupne až 500.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám