Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mestu Bardejov sa podarilo na základe uzavretia dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného  finančného  príspevku  s  Ministerstvom  hospodárstva  SR  uvoľniť  takmer 1,3 mil. € na účely financovania hnedého priemyselného parku v Bardejove v areáli bývalého podniku JAS, a.s., Bardejov.  Uvoľneniu peňazí predchádzala zmena rozpočtu projektu a kontrolné procesy z viacerých úrovní. Uvedená čiastka spolu s doteraz preinvestovanými finančnými prostriedkami na stavbe ( cca 4,5 mil. €) predstavuje 75% z hodnoty zákazky na stavebné práce.

K viazaniu zvyšných finančných prostriedkov vo výške 25% z hodnoty zákazky na stavebné práce,  zo strany Ministerstva hospodárstva SR, ako riadiaceho orgánu došlo na základe odporúčania Certifikačného orgánu, ktorý našiel nedostatky v procesoch verejného obstarávania vo forme certifikačných zistení.

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove boli schválené príslušné zmeny rozpočtu mesta, ktorými boli zabezpečené finančné prostriedky pre pokračovanie v uvedenom projekte. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu viac ako 9,7 mil. €. Mesto Bardejov ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku tento projekt kofinancuje 5,74 % oprávnených nákladov, čo je viac ako 500 tis. € a približne 430 tis. € musí prijímateľ vynaložiť na naviac práce, ktoré sa ukázali v priebehu realizácie projektu  ako nevyhnutné pre dokončenie diela.

Ministerstvo hospodárstva SR predĺžilo termín na ukončenie projektu do 12. októbra 2012. Meškanie s dokončením projektu nebolo zapríčinené prijímateľom pomoci. Zabrzdili ho kontroly na základe anonymného udania o nadhodnotení majetku spoločnosti JAS, ktorý Mesto Bardejov kúpilo. Podozrenia zo spáchania subvenčného podvodu sa však nepotvrdili.

Záujem investovať v bardejovskom hnedom priemyselnom parku majú viacerí záujemcovia, z ktorých niektorí podnikajú aj v obuvníckom priemysle. Projekt predpokladá, že po dokončení  hnedého  priemyselného parku by mohlo v Bardejove vzniknúť minimálne 250 nových pracovných miest. Podľa predbežných prísľubov investorov by ich však mohlo vzniknúť postupne až 500.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám