Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 4.1.2012 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012. Prijímateľom finančného príspevku mohla byť slovenská časť euroregiónu, ktorou je podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja záujmové združenie právnických osôb založené podľa osobitného predpisu na účely cezhraničnej spolupráce. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt mala byť doručená žiadateľom na adresu ministerstva v termíne najneskôr do 2.2.2012.

V súlade s podmienkami Výzvy bola spracovaná a v stanovenom termíne predložená žiadosť na realizáciu projektu „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla“, ktorého predkladateľom bol Karpatský euroregión Slovensko a jeho dvaja partneri - Mesto Bardejov (SR) a Mesto Jaslo (Poľsko). Žiadosť bola v hodnotiacom procese úspešná a dňa 19.3.2012 bola v Bratislave podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt č. 437/1430/2012.

Poľsko-slovenský pohraničný región má nesmierne bohatý potenciál v podobe kultúrneho dedičstva (pamiatky, história), ako aj prírodného dedičstva (nenarušená príroda, liečivé pramene). Tento potenciál však v súčasnosti nie je dostatočne využívaný ani v oblasti poznávacieho cestovného ruchu, ale ani v oblasti jeho využívania pre turistické, športové, či rekreačné aktivity. Túto situáciu si uvedomujú všetci partneri zúčastnení v projekte, ktorými sú okrem žiadateľa Karpatského euroregiónu Slovensko aj obe prihraničné mestá Bardejov a Jaslo.

Účelom projektu je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu v rámci podpory cykloturistických, športových a rekreačných aktivít.

Cieľom projektu je podporou cezhraničnej cykloturistiky vytvoriť impulz pre trvalý rozvoj poznávacieho cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí.

Projekt má štyri špecifické ciele, ktorými chce dosiahnuť hlavný cieľ:

  • vytvorením cyklotrasy vedenej hrebeňom Nízkych Beskýd a spájajúcej partnerské mestá Bardejov a Jasło  podporiť "cezhraničný cykloturizmus",
  • inštaláciou navigačno - informačno - popisného značenia pridať cyklotrase náučný charakter a tým významne podporiť "cezhraničný poznávací turizmus",
  • realizáciou aktivít propagácie a publicity dosiahnuť lepšiu úroveň informovanosti širokej verejnosti o projekte, cyklotrase a atraktivitách regiónu,
  • úspešnou realizáciou projektu prehĺbiť cezhraničné partnerstvá.

 

Projekt bude implementovaný postupne, po jednotlivých aktivitách, v období od 03/2012 do 12/2012, v súlade so schváleným časovým plánom realizácie projektu.

___________________________________________________________________________

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“


logo_capr_euroreg

logo_forum_euroregionov_sr

logo_minv_dopr_vyst_reg_rozvoj

erb_bj

erb_jaslo

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám