Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

zapis_do_msZápis detí do jednotlivých materských škôl sa uskutoční  v období od 15. februára do 15. marca 2012. Podmienky prijímania detí do materskej školy a hodiny určené na zápis sú zverejnené v každej materskej škole na verejne dostupnom mieste.

Na území mesta Bardejov je 9 materských škôl. Zoznam materských škôl:
MŠ, Komenského 24, Bardejov
MŠ, Komenského 47, Bardejov
MŠ, Gorkého 13, Bardejov
MŠ, Nový Sad 24, Bardejov
MŠ, Nábrežná 2, Bardejov
MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
MŠ, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves
ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov
ZŠ s MŠ, Pod Papierňou 1, Bardejov

Podmienky zápisu :
Do materskej školy možno zapísať dieťa:
a)  vo veku od troch do šiestich rokov,
b) ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
c) výnimočne od dvoch rokov.

Forma a priebeh zápisu:
a) zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca),
c) zákonný zástupca obdrží  žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Súčasťou   žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára.
Prijatie dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám