Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
dan_mot_vozAk pri svojom podnikaní používate automobil, ste povinní najneskôr do 31. 1. príslušného roka podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel.
Daň z motorových vozidiel patrí medzi miestne dane, ktoré sú platené do rozpočtu vyšších územných celkov. Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.
Sadzby dane z motorových vozidiel sú stanovené vyššími územnými celkami všeobecne záväznými nariadeniami – pre Prešovský kraj pozri  http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/legislativa-organy/legislativa/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-c-25-2011.html
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2011 má daňovník tejto dane povinnosť podať v lehote do 31. januára 2012 a použiť na to tlačivá vydané Ministerstvom financií SR, ktoré sú k  dispozícii na daňových úradoch a na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

 

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám