Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
d_a_pNa decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva boli schválené zmeny týkajúce sa miestnych daní a poplatkov. Uvedené zmeny boli jednak vynútené zmenou legislatívy upravujúcej problematiku miestnych daní a to konkrétne  novelou zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a jednak aj snahou a potrebou zvýšiť príjmy mestského rozpočtu vzhľadom na určitú neistotu ohľadne financovania samospráv zo strany štátu v blízkej budúcnosti. Klesajúce príjmy z podielových daní v posledných rokoch ako aj nie veľmi optimistické prognózy vývoja na najbližšie obdobie len zvyšujú význam a dôležitosť miestnych daní a poplatkov na zabezpečenie riadneho chodu, fungovania a ďalšieho rozvoja obcí.
V rámci novelizácie zákona o miestnych daniach poplatkoch, došlo k zmenám, ktoré si vyžiadali úpravy týkajúce sa tak formy, ako aj obsahu všeobecne záväzných nariadení upravujúcich problematiku miestnych daní a poplatkov na území mesta Bardejov. Kým v predchádzajúcom zdaňovacom období určovali náležitosti miestnych daní a poplatkov tri samostatné všeobecne záväzné nariadenia, s účinnosťou od 1.1.2012 miestne dane a poplatky na území mesta Bardejov budú regulované už len dvoma všeobecne záväznými nariadeniami – VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti miestneho poplatku za tuhé komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní,  ktoré vzniklo zlúčením nariadenia o dani z nehnuteľností a nariadenia o ostatných miestnych daniach.

Z hľadiska obsahovej stránky spomínaných nariadení, došlo ku kvalitatívnym zmenám týkajúcich sa dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie ako aj poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň z nehnuteľností

Pri dani z nehnuteľnosti došlo k úprave sadzieb, ktoré sa dotklo tak sadzieb dane zo stavieb, ako aj dane z bytov a dane z pozemkov.

Daň zo stavieb

Pri dani zo stavieb na bývanie sa zvyšuje sadzba dane stavieb na bývanie nasledovne:

Bardejov    z 0,166 €/m² (5,- Sk/m²) na 0,200 €/m² (6,- Sk/m²)
B. Nová Ves, Dlhá Lúka    z 0,133 €/m² (4,- Sk/m²) na 0,160 €/m²(4,80 Sk/m²)
B. Zábava, Mihaľov, Poštárka     z 0,110 €/m² (3,30 Sk/m²) na 0,160 €/m² (4,80 Sk/m²)  


Vlastníkovi rodinného domu o rozlohe 120 m² (t. j. zastavaná plocha) s dvoma nadzemnými podlažiami (t. j. prízemie + 1. podlažie) sa tak v Bardejove zvýši daňová povinnosť z 31,92 € na 36 €, v Bardejovskej Novej Vsi z 27,96 € na 31,20 € a na Bardejovskej Zábave z 25,20 € na 31,20 €.

Táto úprava sadzieb priamo nadväzuje na zmenu v legislatíve, ktorá výrazným spôsobom zmení spôsob určovania sadzieb dane zo stavieb. Podľa pôvodnej právnej úpravy si obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach mohli pre rôzne druhy stavieb (zákon rozlišuje celkovo 7 druhov stavieb) určiť rôzne sadzby dane, avšak za podmienky, že rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou nesmel byť viac ako 40-násobok. Vo všeobecnosti sa aplikácia tohto ustanovenia v praxi premietla nižšími sadzbami dane u stavieb využívaných občanmi (t.j. stavby na bývanie, rekreačné a záhradkárske chaty) a naopak vyšším daňovým zaťažením stavieb vy užívaných na podnikateľskú činnosť (priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie).  

Novelou zákona o miestnych daniach a poplatkoch sa pomer medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb ustanovenou správcom vo všeobecne záväznom nariadení mení zo 40-násobku na 10-násobok. Zámerom zákonodarcu je zatváranie pomyselných nožníc, t. j.  postupné približovanie sadzieb pre obyvateľov a podnikateľov. Okamžitá aplikácia tohto ustanovenia by v podmienkach Bardejova znamenala plošné zvýšenie sadzieb dane zo stavieb na bývanie vo všetkých mestských častiach na 0,266 €/m² (cca 8,- Sk/m²). Toto ustanovenie zákona, ktoré nadobudne účinnosť 1.1.2013 však nevyžaduje okamžitú úpravu sadzieb, ale hovorí o postupnej úprave, to znamená, že obce budú povinné pri každej ďalšej úprave sadzieb meniť sadzbu v rámci zákonom stanoveného pomeru.   

Je nesporné, že pri takto formulovanom znení zákona dôjde v budúcnosti k ďalšej úprave sadzieb dane zo stavieb, preto považujeme postupné a pozvoľné zvyšovanie sadzieb za prijateľnejšie z pohľadu občanov.


Daň z bytov

N rovnakú úroveň, t. j. z 0,166 €/m² na 0,200 €/m² sa zvyšuje aj sadzba dane z bytov. Vlastníkovi 3-izbového bytu o rozlohe 70 m² (t. j. celková podlahová plocha) sa tak zvýši daňová povinnosť z 11,62 € na 14 €.

Daň z pozemkov

Pri dani z pozemkov dochádza k zvýšeniu sadzieb a to konkrétne u druhov pozemkov záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatne stavby o 5%. U občana, ktorý vlastní záhradu, zastavané plochy a nádvoria alebo ostatné plochy o výmere 1 000 m², dôjde v roku 2012 k zvýšeniu daňovej povinnosti  z 27,84 € na 29,23 €).

U druhov pozemkov orná pôda a trvalé trávne porasty sa zvyšujú sadzby o 26 %, ale zvýšenie daňovej povinnosti pre občanov bude ešte menej citeľné ako u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch vzhľadom na nízke hodnoty pozemkov pre tieto druhy pozemkov, ktoré sú určené priamo zo zákona a sú potrebné pri výpočte základu dane. Pre vlastníka ornej pôdy v k. ú. Bardejov o výmere 1 000 m² dôjde v roku 2012 k zvýšeniu daňovej povinnosti  z 1,46 € na 1,85 €; pri TTP to za rovnakých podmienok bude znamenať zvýšenie z 0,19 € na 0,24 €).  

Jednou z najvýraznejších zmien pri dani z nehnuteľností, ktoré čakajú daňovníkov v roku 2012 je zrušenie daňového zvýhodnenia pre občanov starších ako 62 rokov, ktorí mali 50 % -né zvýhodnenie pri dani zo stavieb na bývanie, dani z bytov a dani z pozemkov a občanov-držiteľov preukazu ZŤP, ktorí mali 50 % -né zvýhodnenie pri dani zo stavieb na bývanie a dani z bytov. Akékoľvek daňové úľavy sú vo všeobecnosti v rozpore s jednou zo základných zásad daňového konania a to je zásada daňovej rovnosti, ktorá má svoje opodstatnenie zvlášť pri majetkových daniach, ktorých typickou predstaviteľkou je práve daň z nehnuteľností, kde výška dane je priamo úmerná veľkosti (nehnuteľného) majetku. Na dôvažok, samotná veková hranica 62 rokov nemá sama o sebe veľkú výpovednú hodnotu na posúdenie, či daná osoba je odkázaná na takúto pomoc a či takáto úľava má v danom prípade svoje opodstatnenie. Takto koncipované úľavy majú svoj význam skôr v regiónoch, kde sú výrazne rozdiely medzi výškou dôchodkov a príjmami ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Daň za psa

Pri dani za psa došlo k zvýšeniu zvýhodnenej ročnej sadzby za psa vo vlastníctve alebo držbe dôchodcov nad 70 rokov a tiež za psa vo vlastníctve alebo držbe členov kynologického klubu z 3,50 € za psa na 5 € za psa. Dôvodom navrhovanej zmeny je zníženie pomeru medzi základnou ročnou sadzbou (33,20 € za psa držaného v bytových domoch, resp. 16,60 € za psa držaného v rodinných domoch) a zvýhodnenou sadzbou. Do úvahy sa brali aj administratívne náklady správcu dane na jednotlivých daňovníkov.


Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rovnakého dôvodu ako pri dani za psa došlo aj k zvýšeniu mesačnej sadzby dane za umiestnenie prenosných garáži (plechových a gumotextilných) pre držiteľov preukazu ZŤP a to zo súčasných 2 €/mesiac na 5 €/mesiac. Výška zvýhodnenej sadzby je neadekvátna v pomere k riadnej sadzbe dane, t. j. 23,25 € mesačne za plechové garáže a 21,60 € mesačne za gumotextilné garáže, čo je markantné hlavne ak porovnáme ročnú daňovú povinnosť 24 € pre držiteľov preukazu ZŤP a ročnú daňovú povinnosť 279 €, resp. 259,20 € pre ostatných majiteľov prenosných garáži.

Pri dani za užívanie verejného priestranstva bolo schválené zvýšenie sadzby za trvalé parkovanie zo súčasných 15 €/mesiac na 20 €/mesiac a to v súvislosti so zvýšením tzv. parkovného v meste pre občanov zo 0,40 € na 0,70 € za 1 hod. Navrhovaná zmena sa dotkne taxikárov, resp. prevádzkovateľov taxi služieb, ktorým sa ročná daňová povinnosť zvýši zo 180 € na 240 €.


Daň za ubytovanie

K najvýraznejšiemu zvýšenie sadzieb v percentuálnom vyjadrení došlo pri dani za ubytovanie. Sadzba dane sa zvyšuje zo súčasných 0,50 € za prenocovanie na 1 €, t. j. o 100%. Zvýšená sadzba by sa nemala negatívne podpísať pod úbytok hostí v ubytovacích zariadeniach na území mesta a možno konštatovať, že je na úrovni sadzieb v mestách porovnateľných s Bardejovom. Zvýšenie sadzby budú znášať ubytovaní hostia, t. j. návštevníci mesta, nie občania mesta Bardejov.

Zvýšenie sadzby dane za ubytovanie, aj keď to možno na prvý pohľad vyznieva paradoxne, môže znamenať stimul pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne. Dňom 01.12.2011 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 386/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Novela prichádza so systémovým prvkom financovania cestovného ruchu na lokálnej ako aj regionálnej úrovni. V zásade platí princíp, že čím viac samospráva vyberie na dani za ubytovanie, tým väčšie dotácie dostane organizácia cestovného ruchu od štátu, čo v konečnom dôsledku môže v budúcnosti prispieť k oživeniu cestovného ruchu v našom regióne.


Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Výraznou kvalitatívnou zmenou pre rok 2012 je zvýšenie sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre občanov z 20 €/osobu a rok na 27,01 €/osobu a rok. Táto zmena sa dotkne skutočne všetkých občanov žijúcich v meste Bardejov. Dôvodom takého radikálneho zvýšenia sadzby poplatku je snaha riešiť situáciu, ktorá je v našom meste dlhodobo na úseku odpadového hospodárstva. Výnos z poplatku za komunálne odpady jednoducho nepokrýva reálne náklady odpadového hospodárstva a mesto je nútene každoročne dotovať odpadové hospodárstvo vysokými čiastkami.

Pri súčasnej úrovni výberu poplatku by v aktuálnom roku bola dosiahnutá vyrovnaná bilancia pri sadzbe cca 31,40 €/osobu a rok.

V nadväznosti na toto zvýšenie sadzby poplatku sa v zmysle novelizácie VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácií komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zvýši aj maximálna výška stimulu pre občanov, ktorí sa zapoja do separácie komunálnych odpadov z 3,99 € za osobu a rok na 5 € za osobu a rok.

Zvýšenie sadzby poplatku, ako aj zvýšenie maximálnej výšky úľavy pre občanov separujúcich komunálny odpad by malo vo zvýšenej miere pôsobiť stimulačne vo vzťahu k zapojeniu sa občanov do separácie komunálnych odpadov, z čoho v konečnom dôsledku bude profitovať tak občan ako aj Mesto Bardejov.   

U právnických osôb došlo k zavedeniu rozdielnych sadzieb poplatku za 1 liter komunálneho odpadu v závislosti od typu používanej nádoby. Pri nádobách s objemom 1100 l (kontajnery) ostáva sadzba na úrovni roku 2011, t. j. 0,0081 €/l odpadu. Podnikateľ tak zaplatí  ročne poplatok 463,32 € pri týždennom vývoze.

Pri nádobách s objemom 110 l (tzv. KUKA nádob) došlo k zvýšeniu sadzby z pôvodných 0,0081 €/l odpadu na 0,0110 €/l odpadu. Podnikateľ tak zaplatí ročne 62,92 € pri týždennom vývoze odpadu (oproti 46,33 € v roku 2011). Týmto sa zároveň zvýši minimálna výška poplatku vyrubená pre podnikateľov z 23,17 € za rok na 31,46 € za rok (čo zodpovedá množstvu odpadu pri nádobe s objemom 110 l s dvojtýždňovou frekvenciou vývozu).

K tejto zmene sadzby  prispela najmä skutočnosť, že podnikatelia v snahe znížiť reálne náklady sa čoraz viac uchyľujú k zmene zmluvných podmienok s poverenou organizáciou (EKOBARD a.s.) a to zmenou typu nádoby s objemom 1100 l  (kontajnery) na KUKA nádoby (110 l), čo často nezohľadňuje skutočné potreby producentov odpadu. Zvlášť markantné je to u prevádzkovateľov pohostinských zariadení, avšak praktická nemožnosť zabrániť takémuto počínaniu vyústila k zavedeniu zvýhodnenej sadzby pre majiteľov nádob s objemom 1100 l . V rozdielnej sadzbe sa taktiež zohľadňujú manipulačné a prepravné náklady viažuce sa k typu nádoby.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám