Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

zapis_prvakov_2012V pondelok 16. januára 2012  sa začínajú na všetkých základných školách zápisy budúcich prvákov. Informácie o miestach a termínoch zápisov samostatne zverejňujú aj školy svojimi oznamami na budovách, či internetových stránkach.
Na povinnú školskú dochádzku môžu rodičia zapísať tie deti, ktoré k 31. 8. 2012 dovŕšia vek 6 rokov a tým aj školskú spôsobilosť. Okrem toho sa kladie dôraz aj na telesnú  a psychickú vyspelosť dieťaťa, či jeho motorické schopnosti, ktoré okrem pedagógov môže pri zápise posudzovať prizvaný špeciálny pedagóg alebo psychológ. Ak dieťa nedosiahlo potrebnú zrelosť v telesnej, mentálnej, či emocionálnej oblasti alebo má zdravotné problémy, zákonný zástupca môže požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky po tom, ako je prvák prijatý na školu.
Zákonný zástupca môže dieťa zapísať iba na jednu školu a zápisu sa zúčastňuje ako rodič, tak aj žiak. Základné školy v súvislosti so zápisom dieťaťa do školy vyžadujú v súlade so zákonom meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa. Zapisujú sa tiež aj údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa.
Na území mesta Bardejov výber školy pre budúcich prvákov určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 41/2002 o školských obvodoch,  na základe ktorého je určenie školských obvodov podľa trvalého bydliska. Žiak môže navštevovať aj inú základnú školu mimo  svojej adresy na žiadosť rodiča so súhlasom riaditeľa budúcej školy.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov sú základné školy na ul. Komenského a ul. Wolkerovej, ZŠ Bartolomeja Krpelca, ZŠ na Vinbargu a základné školy s materskými školami na ul. Pod Vinbargom a na ul. Pod Papierňou. K dispozícii sú na území mesta aj viaceré cirkevné školy.

Zápisy potrvajú do 15. februára 2012.

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám