Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V súlade s § 20 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2012 dovŕši vek 6 rokov a tým aj  školskú spôsobilosť.

Zápisy začínajú 16. januára 2012 a potrvajú až do 15. februára 2012. Informáciu o mieste a termíne zápisu zverejní aj riaditeľ príslušnej školy oznamom na budove školy a na internetovej stránke školy. Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa na základnú školu v školskom obvode, v ktorom má dieťa (žiak) trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov. /klik na VZN č. 41/2002/

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov sú tieto základné školy:

  • ZŠ, Komenského 23 
  • ZŠ, Wolkerova 10 
  • ZŠ B. Krpelca, T. Ševčenka 3 
  • ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 
  • ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1 
  • ZŠ s MŠ, Pod Papierňou 1 

Zákonný zástupca môže dieťa zapísať iba na jednu základnú školu.

Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 
  • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný špeciálny pedagóg alebo psychológ. Zákonný zástupca môže požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť t. j. potrebnú zrelosť v telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej oblasti, alebo má zdravotné problémy.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám