Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Nedávno skončený Bardejovský jarmok by sa dal označiť ako jubilejný a to z viacerých dôvodov. Nielen preto, že išlo o 660.  historický a 40.  novodobý Bardejovský jarmok ale aj preto, že pripadol na rok osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove. Otvorenie Bardejovského jarmoku si pomaly už ani nevieme predstaviť bez účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý ešte pred slávnostným otvorením jarmoku stihol spolu s primátorom Bardejova Borisom Hanuščakom odhaliť pamätnú tabuľu Promenádneho parku pri fontáne a zároveň prisľúbil svoju účasť v Bardejove aj v budúcom roku.

Na základe oficiálnych i neoficiálnych reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj samotný priebeh, je možné hodnotiť tohtoročný 660. ročník historického a 40. ročník novodobého Bardejovského jarmoku a jeho sprievodné akcie pozitívne a môžeme ho zaradiť medzi ďalšie tradične úspešné ročníky.

Príprava, priebeh zabezpečenia boli realizované v  zmysle schváleného Technicko-organizačného  zabezpečenia 660. ročníka historického a 40. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku.  Aj tohto roku boli umiestnení všetci záujemcovia o jarmok, až na stánky s občerstvením, kde neboli kapacitné možnosti umiestniť všetkých záujemcov.  Celkom bolo umiestnených 580  stánkov. Z toho 69 stánkov s občerstvením.

V príprave jarmoku  i samotnej realizácii sa tohto roku nevyskytli žiadne závažnejšie nedostatky, kde v tomto roku bol kladený zvýšený dôraz na kontrolnú činnosť v zmysle zákona 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Kontrolnú činnosť mesta zabezpečovali dve kontrolné skupiny, ktorým poskytovali súčinnosť pri kontrole aj príslušníci mestskej polície. Predmetom viac ako 60 kontrol boli zábavné zariadenia, reštauračné zariadenia a predávajúci so spotrebným tovarom.

Okrem označenia jubilejný si Bardejovský jarmok zaslúži aj označenie rekordný a to najmä v počte návštevníkov. Podiel na vysokej návštevnosti mali okrem slnečného počasia aj tradičné sprievodné podujatia a programy, hlavne bohatý kultúrny program na Radničnom námestí, atraktívna ulička remesiel pred radnicou, kontraktačno-predajná výstava BARDKONTAKT, autosalón pred Športovou halou atď. Zaujímavosťou jarmoku boli aj ukážky ľudovoumeleckých výrobkov a remesiel z družobného mesta Gorlice.

Aj keď má Bardejovský jarmok po stránke organizačnej vysokú úroveň, stále je ešte čo zlepšovať. Vzhľadom na rastúci záujem predávajúcich a návštevnosť jarmoku vzniká   potreba nákupu nových predajných stánkov a rozšírenia predajných plôch. Ako najdôležitejšia sa však javí potreba zvýšiť účinnosť propagácie Bardejovského jarmoku, ako jedného z najväčších na Slovensku, nielen v Bardejove, regióne, ale v  rámci celého Slovenska a susediacich krajín a netreba zabúdať ani na väčšiu ochranu spotrebiteľov, ktorá sa dá zabezpečiť najmä skvalitnením kontrolnej činnosti.

Jarmok je nielen o dobrom obchode, ale najmä o stretávaní ľudí, pohostinstve a priateľstve v atmosfére, ktorá zbližuje. Je potrebné poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej organizácii tohto jubilejného podujatia.  

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám