Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vo štvrtok 28.4.2011 sa na svojom 5. zasadnutí zišlo Mestské zastupiteľstvo v Bardejove. Predmetom rokovania bola správa o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu a návrh na zrušenie ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu.

Ozdravný režim v Bardejove trval takmer dva mesiace. K jeho zavedeniu došlo uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 31/2011 z 3.3.2011 na základe toho, že bola prekročená zákonom stanovená 15% hranica záväzkov mesta spolu s jeho rozpočtovými organizáciami po lehote splatnosti k 31.12.2010. Tie činili 15,93 % skutočných bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií. Zároveň neuhradené uznané záväzky mesta po lehote splatnosti viac ako 60 dní boli k 31.12.2010 v súhrnnej výške 2 218 106 €.

O tomto stave muselo mesto informovať Ministerstvo financií SR, zaviesť ozdravný režim a prijať opatrenia, ktorými sa do 90 dní podarí znížiť stav záväzkov pod hranicu 15%.  Najväčšiu časť záväzkov tvorili záväzky voči spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. Uvedená firma realizovala na základe výsledkov verejného obstarávania práce na projekte „Mestský hnedý priemyselný park Bardejov“.

Dôvodom nárastu záväzkov voči spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. bola skutočnosť, že SARIO v júni minulého roku pozastavilo financovanie výstavby mestského hnedého priemyselného parku v areáli bývalého podniku JAS Bardejov pre podozrenie z podvodu, ktoré sa zdĺhavom preverovaní nepotvrdilo.

Dňa 26.4.2011 bola na účet mesta pripísaná platba od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), čím došlo k odblokovaniu dočasne zastaveného preplácania žiadostí o platbu prijímateľa nenávratného finančného príspevku na projekt „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“ zo strany Ministerstva hospodárstva SR ako poskytovateľa pomoci. V rovnaký deň došlo k úhrade záväzkov po lehote splatnosti voči a.s. Váhostav - SK, čím došlo k zníženiu záväzkov na úroveň 1 654 071 begin_of_the_skype_highlighting            1 654 071      end_of_the_skype_highlighting €, čo predstavuje 8,93 % skutočných bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2010. Záväzky mesta  po lehote splatnosti viac ako 60 dní predstavovali k 26.4.2011 úroveň 439 432 €.

Úhradou záväzkov voči a.s. VÁHOSTAV-SK sa stav záväzkov znížil ďaleko pod zákonnú hranicu 15%, čo bolo dôvodom na prijatie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove o zrušení ozdravného režimu. Vzhľadom na hospodárenie mesta nie je predpoklad, že v blízkej budúcnosti opätovne vzniknú dôvody na zavedenie ozdravného režimu.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám