Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

rekonstrukcia_chodnika_dlrMesto Bardejov bolo úspešné pri predloženej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného plánu Prioritná  os 4 „Regenerácia sídel“, Opatrenie 4.1. Regenerácia sídel,  pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia chodníka Ul. Dlhý rad, Bardejov.

Uznesením  mestského zastupiteľstva č. 26/2009 zo dňa 30 4. 2009  bolo  schválené predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s uvedením :

 

a/

Celkové výdavky na projekt

:

1 660 000,00 €

b/

Celkové oprávnené výdavky na projekt

:

1 660 000,00 €

c/

Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt

:

83 000,00 €


V súčasnosti mesto pripravuje na podpis zmluvu o dielo s dodávateľom stavby, ktorým sú Inžinierske stavby, a. s., Košice. Zmluvná cena za dielo je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania a predstavuje sumu 1 582 712,56 € vrátane DPH. Predpokladaný termín začatia výstavby je máj 2011 Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade so schváleným časovým a vecným harmonogramom  prác, ktorý vypracuje na celú dobu výstavby.

 

Generálnym projektantom je A-typ, architektonický ateliér  s.r.o. Prešov.  Predmetom architektonického riešenia  je úprava pôdorysu chodníka  a priľahlej plochy, návrh materiálov na dlažby, návrh a rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, návrh verejného osvetlenia a rozšírenie počtu prechodov pre chodcov cez cestnú komunikáciu.

 

Architektonické a dispozičné riešenie úprav chodníka vychádza zo spracovanej štúdie riešenia priestoru ulice Dlhý rad, vrátane cestnej komunikácie, v ktorej sa uvažuje s budúcim využitím cestnej komunikácie na dvojpruhovú cestu s pozdĺžnym parkovaním po obidvoch stranách.

 

Snahou navrhovaného architektonického riešenia je v prvom rade zmeniť charakter chodníka z čisto pešej komunikácie na priestor s možnosťou oddychu, posedenia a rozptylu chodcov a vytvoriť tak atraktívnu zónu tak pre pohyb ako aj pre oddych ľudí.

 

V navrhovanom riešení je podstatne rozšírený existujúci chodník smerom do zelene. Existujúci plot bude odstránený, čím dôjde k priestorovému aj funkčnému prepojeniu plôch zelene s plochou chodníka.

 

Na spevnených plochách rozšíreného chodníka budú rozmiestnené rôzne prvky drobnej architektúry ako lavičky na sedenie, informačné tabule, stojany na bicykle, picie fontány, plagátovacie stĺpy, predajné stánky, odpadkové koše a pod., ktoré celý priestor zatraktívnia.

 

V miestach prechodu pre chodcov je pôdorys chodníka rozšírený a zvýraznený aj iným druhom dlažby, čím sa vytvárajú nástupné plochy pre prechod a zároveň dochádza k členeniu chodníka po dĺžke. Plocha pred objektom bývalého domu služieb bude vyčistená od kvetinových záhonov a zjednotená, čím vytvoríme mininámestie oddelené od komunikácie pásom zelene. Budú na ňom rozmiestnené lavičky, oddychový prvok z betónu a existujúca fontána bude zrekonštruovaná na fontánu s tryskami priamo v pochôdznej ploche.

 

Existujúce parkovisko pri Obvodnom úrade, na ktorom sa dnes parkuje priamo z cesty bude prestavané na parkovisko so šikmým státím s vjazdom a výjazdom, oddelenými od cesty zeleňou.

 

Existujúca zástavka MHD bude posunutá západným smerom a chodník pri nej bude rozšírený do rozptýlnej plochy, na ktorej budú umiestnené tri predajné stánky, prístrešok a štvorstranná svetelná informačná tabuľa. Ďalšie štyri predajné stánky budú situované v rozšírenej ploche na východnej strane pri obchodnom objekte, čím dôjde k zvýšeniu atraktivity tejto časti.

 

V priestore celej ulice sú existujúce prechody pre chodcov rozšírené o štyri nové prechody – tri vo východnej polovici ulice a jeden pri novej zástavke MHD ako logické vyústenie pokračovania pešieho ťahu z Miškovského ulice cez park. Aj situovanie troch prechodov vo východnej časti ulice je v logickej nadväznosti na širšie vzťahy a pohyb ľudí z historického centra mesta, resp. do centra mesta.

 

Existujúci asfaltový povrch chodníka bude vybúraný a navrhované spevnené plochy chodníka budú vydláždené dlažbou prírodného kameňa PORFYR v kombinácií s českou žulou. Parkovisko a plocha zástavky MHD bude vydláždená andezitovou kockou. Obrubníky budú kamenné. Prvky drobnej architektúry budú v súčasnom architektonickom výraze v materiálovom prevedení nerez, sklo, drevo, kameň. Osvetľovacie telesá chodníka budú s tzv. nepriamym, resp. odrazeným osvetelením. Cestná komunikácia bude osvetlená štandardnými osvetľovacími telesami. Kmene existujúcich stromov, ktoré sa úpravami plôch dostanú do vydlaždených častí budú opatrené kovovými ochrannými mrežami v úrovni dlažby.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám