Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

soc_sluzbyOd 1. januára 2009 je v platnosti zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý výrazne zmenil filozofiu a financovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike.

Okrem toho, že sa zaviedli nové druhy sociálnych služieb, nastali zmeny v ich poskytovaní. Novelizácia zákona o sociálnych službách koncom roka 2010  priniesla zmeny účinné od  1.3.2011. V tejto súvislosti bolo Mestským zastupiteľstvom v Bardejove schválené Všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby (ďalej len VZN) č. 109/2011 s účinnosťou od 1. apríla 2011, ktoré upravuje druhy a formy  sociálnych služieb a stanovenie výšky úhrad a spôsob výpočtu úhrad za poskytované sociálne služby.

 Mesto Bardejov pre svojich občanov poskytuje následujúce sociálne služby:

 • opatrovateľská služba terénna služba v domácnosti klienta,
 • denné centrum (bývalé kluby dôchodcov) – pre záujmovú činnosť seniorov,
 • denný stacionár (tzv. denná škôlka) – ambulantná denná služba pre sociálne odkázaných klientov
 • zariadenia pre seniorov ( bývalé domovy dôchodcov) – celoročný pobyt klientov
 • odľahčovacia služba ( pre poberateľov príspevku za opatrovanie) – náhradná sociálna služba počas max. 30 dní v roku
 • pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa pomoc opatrovateľky pri narodení troch detí súčasne  alebo dvoch a viac detí v priebehu dvoch rokov
 • nocľaháreň – prístrešie na účel prenocovania
 • útulok ubytovanie na určitý čas

 Výrazne sa zmenili podmienky a spôsob  poskytovania opatrovateľskej služby (ďalej len OS) a spôsob výpočtu úhrad za OS.

Rozsah poskytovania OS v hodinách je závislý od stupňa odkázanosti, kde sú zákonom určené maximá a zároveň od potreby a požiadavky klienta. Úhrady za OS sa vypočítavajú podľa jednotlivých poskytovaných úkonov uvedených v prílohe č.4 zákona o sociálnych službách. Toto umožní veľmi diferencované  a efektívne nastavenie úkonov i úhrad OS podľa individuálnych  potrieb a ekonomických možností užívateľa sociálnej služby.

Na rozdiel od predchádzajúcej legislatívy, podľa zákona o sociálnych službách sa môže poskytovať  OS nepretržite. Za služby poskytované mimo riadny pracovný čas (od 15.30 – 7.30 hod) je základná výmera úhrady zvýšená o 25% a za sobotu, nedeľu, štátne sviatky  o 50%.

Nepretržitá opatrovateľská služba  je možná v ojedinelých a opodstatnených prípadoch, kedy klient nemá príbuzných a sociálna situácia sa nedá riešiť iným spôsobom. Dôrazne sa zisťuje dodržiavanie príslušných ustanovení Zákona o rodine.

Aj pre klientov v zariadeniach pre seniorov nastali zmeny v podmienkach poskytovania služby a spôsobe výpočtu úhrad za služby. Zmenilo sa  členenie činností realizovaných pre užívateľov a s tým súvisiace členenie úhrad. Predchádzajúca úhrada za zaopatrenie sa rozčlenila na úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a úhradu za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. Pribudla úhrada za ošetrovateľskú starostlivosť. Zmenil sa počet stupňov odkázanosti na pomoc inej osoby z doterajších troch na šesť a o stupni odkázanosti rozhoduje posudzujúci lekár. Zaviedla sa možnosť užívať nadštandardné služby.

Toto nové členenie umožní lepšie uspokojovanie individuálnych potrieb užívateľov. Klient zariadenia pre seniorov je povinný platiť úhradu za odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľskú starostlivosť, za obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a za používanie vlastného elektrospotrebiča.

 Tiež sa mení Domov dôchodcov – domov penzión Čergov  na Zariadenie pre seniorov „Čergov“, čo zrovnoprávni všetkých klientov tohto zariadenia a služby sa budú poskytovať užívateľovi podľa stupňa odkázanosti v zmysle zákona o sociálnych službách a príslušných  ustanovení  VZN.

  Postup občana s trvalým pobytom v meste Bardejov, ktorý má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, o sociálne služby v dennom stacionári, zariadení pre seniorov            a zariadení opatrovateľskej služby.

 1. krok: podanie  „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Občan podáva písomnú žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti na Mestský úrad v Bardejove, na oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva prostredníctvom podateľne alebo poštou. K žiadosti prikladá povinné prílohy.

Po registrácii žiadosti a preverení jej kompletnosti sa realizuje posudková činnosť, ktorá pozostáva z dvoch častí:

 1. a) sociálna posudková činnosť, ktorú vykonáva poverený zamestnanec MsÚ v súčinnosti so žiadateľom v jeho domácom prostredí.

Sociálnou posudkovou činnosťou sa zisťujú individuálne predpoklady žiadateľa, jeho rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácie.

 1. b) lekárska posudková činnosť, ktorú vykonáva posudzujúci lekár a posudzuje odkázanosť žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby.

Posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu zmluvného lekára žiadateľa a vypracuje lekársky posudok, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu

 Na základe sociálneho a lekárskeho posudku sa vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách
 • návrh druhu sociálnej služby
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po 15 dňoch.

 

 1. krok: podanie „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“

Občan podáva „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ na MsÚ na oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva alebo v zariadení sociálnych služieb. Poskytovanie sociálnej služby sa realizuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, kde sa poskytovateľ a žiadateľ - klient dohodnú na podmienkach a detailoch jej poskytovania.

 

Potrebné informácie a formuláre  žiadostí sú k dispozícii na oddelení sociálnom, bytovom a zdravotníctva Mestského úradu, Radničné nám. 16, kde vám na Vaše otázky a nejasnosti zodpovedia príslušní zamestnanci. Žiadosti nájdete aj na internetovej stránke www.bardejov.sk.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám