Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

lesApríl je u nás od roku 1952 oslavovaný aj ako mesiac lesov. Rok 2011 je významný v tom, že ho OSN za Medzinárodný rok lesov 2011. Hlavný slogan: „Lesy pre ľudí" kladie akcent na prepojenie človeka s lesom, pričom zvýrazňuje dôležitú úlohu človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov. Lesy na Slovensku pokrývajú plochu okolo 2 miliónov hektárov, čo je približne 42% rozlohy Slovenska. Z hľadiska štruktúry sú u nás najviac zastúpené listnaté lesy (50 %), ihličnaté (31 %) a zmiešané (19 %).  

Lesy majú pre nás veľmi dôležité funkcie, pričom rozlišujeme produkčné a mimoprodukčné funkcie lesa. Pod produkčnou funkciou lesa rozumieme produkciu dreva a ostatných lesných produktov.   Mimoprodukčnými funkciami lesov sú ekologické funkcie (pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia) a spoločenské funkcie (zdravotná, kultúrna, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia).

 Každoročne sa v mesiaci apríl v prírode zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov. Dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiarov v tomto období sú vypaľovanie suchej trávy a porastov, spaľovanie lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.

 Podľa § 14 ods. 2, písm. a) až c) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba nesmie

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

 V prípade zistenia porušenia citovaných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove postupovať voči občanom – fyzickým osobám podľa § 61 ods. 4 zákona o ochrane pred požiarmi a uložiť pokutu do výšky 331,- €.

Zároveň vám chceme pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť každý vzniknutý požiar na tel. č. 150 alebo 112.

 Lesy tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo v prírode. Lesné porasty sú živými organizmami, ktoré rastú, dospievajú a hynú a podľa toho sa k nim treba správať. Vyznám lesov pre človeka je nenahraditeľný, preto si zaslúžia našu ochranu a to nielen počas mesiaca lesov.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám