Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V uplynulom  pracovnom  týždni na Mestskom úrade v Bardejove, okrem plnenia bežných činností sa uskutočnil celý rad dôležitých pracovných rokovaní, na ktorých sa riešili systémové i  operatívne úlohy.

V tomto týždni od 21.2 do 26.2 jednotlivé oddelenia Mestského úradu obdržali  1 193 podaní . Ku koncu týždňa bolo  od začiatku roka doručené Mestskému úradu 4 479 podaní od občanov, organizácií a podnikateľských firiem. Z osobitne významných  úloh sa riešilo zabezpečenie rokovania Mestskej rady, ktoré sa konalo vo štvrtok 24.2.. Nosným bodom bol rozpočet mesta na r. 2011, ozdravný režim mesta a hodnotenie plnenia rozpočtu mesta za uplynulý rok i výsledkov rozpočtového hospodárenia mestských organizácii v r. 2010.

Na pondelkovej porade vedenia mesta sa určilo zastúpenie mesta  na pracovnom stretnutí Košice – európske mestá kultúry 2013. Prednosta MsÚ v utorok rokoval za účasti vedúceho oddelenia podnikateľských činností s projektantom prestavby križovatky U. Štefánikova – Ul. Mlynská – Ul. T. Ševčenku. O 9. 00 hod sa konala, gremiálna porada všetkých vedúcich oddelení MsÚ a riaditeľov mestských organizácií, ktorú zvolal a viedol  prednosta MsÚ .Na gremiálnej porade sa prerokovali a určili úlohy v organizačnej oblastí činnosti úradu, zabezpečenie novej úpravy pracovnej doby a úradných hodín pre verejnosť, plány dovoleniek na r. 2011, dodržiavanie vnútorných predpisov ako aj metodických usmernení a organizačných pokynov prednostu MsÚ, spracovanie plánov kontrolnej činností jednotlivých oddelení, ale aj stav vo zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr na webových portáloch mesta a mestských organizácií.

Prednosta MsÚ v stredu rokoval s generálnym riaditeľom SAD o niektorých otázkach plnenia zmluvy medzi mestom Bardejov a SAD a.s. Prešov na zabezpečovanie služieb mestskej hromadnej dopravy v Bardejove.

V piatok sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami firmy WELL Banská Bystrica. Pracovného rokovania sa zúčastnili odborní pracovníci mesta, ktorí sú špecializovaní na zabezpečovanie verejného obstarávania. Uvedená firma prezentovala program na uskutočňovanie elektronických aukcií pri verejnom obstarávaní.

Počas celého týždňa pracovníci oddelení zabezpečovali súčinnosť pri prebiehajúcej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu.

 

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám