Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na svojom druhom riadnom rokovaní sa zišli vo štvrtok 3. februára 2011 poslanci MsZ v Bardejove.

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta, boli prítomní všetci 25 poslanci MsZ a po úvodných bodoch programu, primátor mesta informoval prítomných o  vytvorení dvoch poslaneckých klubov a o vymenovaní zástupcov primátora mesta.

 

Bola prerokovaná informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení mestského zastupiteľstva a správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2010. Pred voľbami členov mestskej rady poslanci schválili zmeny a doplnky Organizačného poriadku samosprávy mesta Bardejov, zásady odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra.

Ďalej poslanci odsúhlasili, že mestská rada bude mať 8 členov a následne ich zvolili. V deviatich komisiách mestského zastupiteľstva budú šiesti zástupcovia z radov poslancov a piati  zástupcovia z radov neposlancov. Taktiež boli odvolaní a menovaní noví zástupcovia orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.

V závere poslanci okrem iného prerokovali a schválili Plán zasadnutia mestskej rady    a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2010, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011, nájom nehnuteľného majetku mesta a zmeny a doplnky ÚPD Mesta Bardejov.

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám