Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1. 1. 2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako podmienka ich účinnosti. Novela by mala zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti a taktiež aj hospodárnejšieho nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami. V rámci tejto novelizácie došlo rovnako aj ku zmene zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Povinne zverejňovaná zmluva je v zákone definovaná ako písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Zákon definuje aj zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňované (napr. pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov).

Zákon o slobode informácií ráta aj so zmluvami, ktoré spadajú pod túto definíciu, no aj napriek tomu nebudú zverejnené. Zmluvy obsahujúce informácie, ktoré sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňujú, sa zverejňovať nebudú. Zákonodarca tu mal na mysli zmluvy, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, prípadne informácie podliehajúce bankovému, daňovému tajomstvu. Nepôjde však o informácie, ktoré by podliehali obchodnému tajomstvu podľa Obchodného zákonníka.

Medzi povinné osoby, na ktoré sa vzťahuje povinné zverejňovanie zmlúv patrí aj Mesto Bardejov, keďže nakladá s verejnými prostriedkami a majetkom. Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je Mesto Bardejov sa zverejňuje na jeho webovom sídle. Ak zmluva nie je zverejnená do 7 dní odo dňa jej uzavretia, môže účastník podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Nová legislatíva zavádza vlastne ďalší kontrolný mechanizmus, pričom ide o vonkajšiu kontrolu zo strany našich občanov prostredníctvom internetovej stránky mesta.

Najskôr môže byť zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účastníci sa môžu dohodnúť aj na neskoršej účinnosti zmluvy. Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia.

Novela zákona o slobode informácií upravuje aj zverejňovanie objednávok na tovary a služby. Mesto Bardejov je povinné v lehote 10 pracovných dní sprístupniť objednávku na svojom webovom sídle. Pokiaľ však objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, mesto nemá povinnosť takúto objednávku zverejniť. Zákon o slobode informácií predpisuje Mestu Bardejov aj povinnosť zverejňovania faktúr. Rovnako je tu stanovená lehota 10 pracovných dní, v ktorej mesto zverejní tieto faktúry. Táto lehota sa počíta odo dňa ich doručenia mestu, najneskôr však do 30 dní od ich zaplatenia.

Novela bola schválená 9. 12. 2010 a účinná je od 1. 1. 2011, čo je pomerne krátke časové obdobie na dostatočnú prípravu. Mesto Bardejov však napriek tomu pripravilo v predstihu všetky technické podmienky pre ukladanie potrebných informácií na svojom webovom sídle, pričom tieto informácie bude môcť široká verejnosť získať na adrese www.bardejov.sk, v časti „Mestský úrad“, položke hlavného menu „Úradná tabuľa“ a v rámci nej v položkách menu „Zmluvy a objednávky“ a „Faktúry“.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám