Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skd_b_stiavnica_ V dňoch 12. až 14. októbra sa konal pracovný seminár „Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva“ , ktorý  usporiadal Pamiatkový úrad SR  . Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici. Za mesto Bardejov ako jednu z lokalít Svetového kultúrneho dedičstva zastupoval Ing. Popjak Juraj, prednosta MsÚ a Ing. Mačejovský Jozef, zástupca vedúceho oddelenia  ŽP .

Uvedené pracovné stretnutie zástupcov Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR, pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, zástupcov ostatných lokalít SKD na Slovensku sa konalo za účasti aj experta  ICOMOSu p. Giora Solara a organizácií, ktoré sa profesionálne zaoberajú spracovaním monitorovacích procesov a  plánov riadenia lokalít .Bolo to ďalšie   pokračovanie  etapy  2-ročného cyklu monitoringu lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva.

Program trojdňového seminára bol bohatý : zabezpečenie adekvátneho riadenia lokalít SKD, informácia o podpore lokalít SKD z grantového systému MK SR, monitoring svetového kultúrneho dedičstva SR

Osobitne bolo prezentované spracovanie správ o stave zachovania pamiatkových hodnôt území svetového kultúrneho dedičstva v Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia , historické jadro mesta Bardejov ,rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec  a  drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka .

Pán Giora Solar  predniesol prednášku spojenú s praktickými poznatkami pri posudzovaní Manažment plánov  lokalít svetového kultúrneho dedičstva vo svete, princípy a ciele spracovania

Účastníci  seminára  prijali závery, ktoré by mali prispieť k riešeniu niektoré zásadné  problémy v oblasti starostlivosti o lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO  na Slovensku.

Závery:

1.   Iniciovať prostredníctvom medzirezortnej komisie pre lokality svetového

kultúrneho dedičstva

· vytvorenie mechanizmu riadenia lokalít svetového kultúrneho dedičstva

(ďalej len SKD),

· riešenie pozície a spôsobu financovania manažérov lokalít SKD

· riešenie postavenia manažment plánu lokalít SKD v právnom systéme

2.  Pri spracovaní manažment plánov sa sústrediť na to, aby obsahovali konkrétny

akčný plán so stanovením priorít a definovaním krátkodobých, strednodobých

a dlhodobých cieľov

3.  Do pripravovaných manažment plánov zakomponovať mechanizmus, ktorý

v budúcnosti umožní spätné prehodnotenie a doplnenie manažment plánu,

v pravidelných intervaloch, napr. 5 rokov

4.  Zlepšiť komunikáciu medzi grantovým systémom MK SR „Obnovme si svoj

dom“ a krajskými pamiatkovými úradmi pri poskytovaní finančných

prostriedkov, perspektívne zaradiť sledovanie financovania jednotlivých

národných kultúrnych pamiatok z tohto zdroja do pasportizačných kariet

monitoringu SKD

5. Hľadať riešenie pre podporu pravidelného vzdelávania manažérov lokalít SKD

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám