Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Zajtra   9. 9. 2010 sa uskutoční už v poradí XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré podľa Plánu zasadnutí MsZ na II. polrok 2010 je predposledné zasadnutie v tomto volebnom období.

Hlavným bodom bude prerokovanie Plnenia rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových, príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností so 100 % účasťou mesta za I. polrok 2010.

V programe rokovania je aj návrh nakladania s majetkom mesta, návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta, návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejova.

Poslancom MsZ bude predložená tiež Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2010/2011 a vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2010.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám