Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov,

Základnej školy, Komenského 23, Bardejov,

Základnej školy, Wolkerova 10, Bardejov

a

Materskej školy, Gorkého 13, Bardejov,

Materskej školy, Nábrežná 2, Bardejov

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024.

 

A/ Požadované kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 a § 15a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

B/ Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • informovanie dotknutej osoby pre účely výberového konania (zverejnené na webovej stránke mesta Bardejov, v sekcii oddelenia školstva a športu),
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Bardejove najneskôr

do 05. apríla 2024 do 15.00 hod.

na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

s vyznačením na obálke:

„Výberové konanie - Základná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov - neotvárať“

alebo

„Výberové konanie - Základná škola, Komenského 23, Bardejov - neotvárať“

alebo

„Výberové konanie - Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov - neotvárať“

alebo

„Výberové konanie - Materská škola, Gorkého 13, Bardejov - neotvárať“

alebo

„Výberové konanie - Materská škola, Nábrežná 2, Bardejov - neotvárať“

 

Dátum, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil stanovené podmienky.

V Bardejove: 04. 03. 2024

                                                                                                  

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2024-03-06, 09:45  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám