Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Úvod roka je z pohľadu občana tradične spojený aj s povinnosťami voči správcovi miestnych daní a poplatkov, preto Vám pripomíname, na čo by ste v tomto často hektickom novoročnom období rozhodne nemali zabudnúť.

Daň z nehnuteľností

Mesiac január je v zmysle platnej legislatívy obdobím na podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností. Na túto skutočnosť by nemali zabudnúť občania, u ktorých došlo v priebehu roka 2023 k skutočnostiam majúcim vplyv na výšku dane z nehnuteľností.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí do 31. januára 2024 podať každý, komu v priebehu uplynulého roka vznikol (napr. kúpou) alebo zanikol (napr. predajom, darovaním) vlastnícky vzťah k nehnuteľnému majetku (t. j. pozemku, stavbe alebo bytu), alebo u neho nastali zmeny majúce vplyv na výšku dane, ako napríklad zmena (preklasifikovanie) druhu pozemku, zmena výmery pozemku, nadobudnutie právoplatnosti vydaného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné v rámci celej Slovenskej republiky. Daňovník si v daňovom priznaní daňovú povinnosť sám nevypočítava, je len povinný uviesť v ňom všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a to podľa stavu k 1 januáru 2024. Tlačivo daňového priznania môžete stiahnuť priamo na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/novy-podadresar/

Pri nadobudnutí nehnuteľností sa občania stávajú vlastníkmi vkladom do katastra nehnuteľností. Z uvedeného dôvodu je vhodné daňovníkom spolu s daňovým priznaním predložiť aj kópiu právoplatného rozhodnutie správy katastra z ktorého je zrejme, kedy bol povolený vklad v katastri, prípadne kópiu kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, právoplatného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, osvedčenia o dedičstve a pod.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. To znamená, že zmeny, ku ktorým dôjde v priebehu roka 2024 sa vo vzťahu k dani z nehnuteľnosti prejavia až v roku 2025. Jedinými dvoma výnimkami zo zákona sú zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe dražby a v rámci dedičského konania, kedy sa vypočíta alikvotná časť dane tak pre nového, ako aj pôvodného majiteľa nehnuteľnosti. V týchto dvoch prípadoch je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovém povinnosti (t. j. od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve a od schválenia príklepu súdom pri dražbách podľa Exekučného poriadku, resp. udelenia príklepu pri dobrovoľných dražbách).

Vyplnené daňové priznania môžu občania poslať do elektronickej schránky mesta (v prípade podpísania zaručeným elektronickým podpisom), poštou na adresu správcu dane (Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov) alebo osobne do podateľne Mestského úradu.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok odporúčame obrátiť sa priamo na správcu dane a to telefonicky (054/4862 193, 054/4862 194), prípadne prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mailová adresa: dane@bardejov.sk).

Poplatok za komunálne odpady

Mesiac január je taktiež obdobím na splnenie oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre tých občanov, ktorí sa k uvedenému dátumu vedia preukázať dokladmi oprávňujúcimi ich k uplatneniu si úľavy na uvedenom poplatku na rok 2024. Týka sa to najmä osôb, ktoré sa zdržiavajú mimo mesta viac ako 90 dní v  zdaňovacom období. Pri predkladaní uvedených dokladov je dôležité, aby sa jednalo o aktuálne doklady týkajúce sa príslušného zdaňovacieho obdobia, t. j. roku 2024.

Predkladať potvrdenie o návšteve školy už nemusia študenti študujúci v rámci Slovenskej republiky. Novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v nadväznosti na ustanovenia zákona proti byrokracii už nie je dokladom preukazujúcim status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, nárok na zníženie poplatku si takýto poplatník uplatní vyplnením tlačiva (žiadosti o zníženie poplatku), ktoré si môžete stiahnuť priamo na stránke mesta:

(http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/dokumenty-msu/2658-oddelenie-dani-a-poplatkov).

Na základe údajov uvedených v žiadosti správca poplatku overí status žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému umožňujúcemu mu prístup do centrálneho registra študentov a do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov. Žiaci alebo študenti študujúci v zahraničí sú na splnenie podmienky na zníženie poplatku povinní predložiť správcovi poplatku potvrdenie štúdiu tak, ako doteraz.

Tí poplatníci, ktorí doručia príslušné doklady po 31. januári, budú okrem predloženia samotných dokladov povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku a až následne im bude dodatočným rozhodnutím upravená výška poplatku.

Podobne, ako v prípade dane z nehnuteľností, Vám odporúčame, aby ste sa v prípade akýchkoľvek otázok obrátili priamo na správcu poplatku (e-mailová adresa: poplatky@bardejov.sk, resp. telefón: 054/4862 196), kde Vám budú poskytnuté všetky relevantné informácie.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2024-01-15, 15:30  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám