Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na 32. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa zišlo v uplynulý  štvrtok (29. apríla)   poslanci odobrili aj niekoľko návrhov na schválenie a financovanie projektov, ktoré smerujú do rozvoja nášho mesta. Keďže tieto projekty smerujú do rôznych oblastí života  Bardejovčanov, najmä do veľmi sledovanej sféry sociálnych služieb a životného prostredia, určite príde vhod, keď sa s nimi bližšie oboznámi aj široká verejnosť.  Takže, o aké rozvojové projekty sa Mesto Bardejov usiluje?

 

Prvým z nich je projekt „Rozšírenia siete sociálnych služieb - výstavba Zariadenia pre seniorov Sídlisko Družba Bardejov“, ktorý je predkladaný v rámci výzvy Regionálneho operačnmého plánu (ROP) 2.1c-2010/02.

 

Jeho cieľom je výstavba nového Zariadenia pre seniorov na Sídlisku Družba v Bardejove s kapacitou približne 50 osôb, ktorým sa zvýši kvalita poskytovaných služieb v sociálnej oblasti mesta Bardejov. Konkrétne ide o dvojposchodový objekt s čiastočným využitím podkrovia, ktorý pozostáva z ubytovacích priestorov vrátane hygienických zariadení, kuchyne, jedálne, knižnice, spoločenskej miestnosti  a priestorov pre rehabilitáciu.

Realizácia projektu prispeje k rozšíreniu siete sociálnych služieb z dôvodu veľkého počtu záujemcov o umiestnenie v už existujúcich zariadeniach pre seniorov (Domove dôchodcov -Domove Penzión „Čergov“ na Wolkerovej ul. a Domove dôchodcov na Toplianskej ul., spolu cca 250 žiadateľov v poradovníku).

Projekt bude z 95% financovaný zo zdrojov Európskej únie a štítneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu Mesto Bardejov. Celkové náklady na realizáciu projektu, ktorá by mala trvať dva roky, sa počítajú na 1 3 350 000 eur, z toho dotácia  by mala predstavovať 1 282 500 eur  (95%) a finančná spoluúčasť mesta  67 500 eur (5%)

 

Druhým projektom, o ktorý sa mestská samospráva usiluje je  „Intenzifikácia separovaného zberu v Bardejove“, v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie, Operačný cieľ 4.1 (Podpora aktivít v obvlasti separovanéhozberu).

Predmetom projektu je intenzifikácia separovaného zberu v Bardejove, ktorá bude dosiahnutá nákupom nevyhnutných technológií a stavebnými úpravami jestvujúceho zberného dvora (VOK kontajnery, mobilného EKO skladu, zberovej techniky) a vytvorením nových kontajnerových stojísk - 120 kusov oplotkov v meste Bardejov.

Pre úspešnosť projektu bude vytvorená systematická informačná kampaň, ktorej účelom je zabezpečiť komplexnú osvetovú činnosť v oblasti separácie odpadov. Jestvujúca infraštruktúra separovaného zberu bude podstatným spôsobom intenzifikovaná. Zároveň sa vytvoria podmienky pre zvyšovanie objemu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a následného zníženia objemu odpadu na skládkach.

Celkové výdavky na projekt sú plánované na 7 554 140, 26 eur, z toho vlastné spolufinancovanie zo strany Mesta bude vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov (377 207, 05 eur). Aj v tomto prípade väčšinu nákladov vykryje príspevok z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.  Predpokladaná doba realizácie projektu je dva roky.

 

Ochrane životného prostredia je venovaný aj projekt „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Bardejove“, ktorý reaguje na výzvu v rámci  Operačného programu Životné prostredie, Operačný cieľ 4.2. (Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov).

Zámerom samosprávy je vybudovať v Bardejove „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov", vybaviť ho príslušnou technológiou (dva fermentory, drviče, nakladač, prekopávač, VOK kontajnery kontajnery na BRO, zberovou technikou). Kapacita  zariadenia je  dimenzovaná na 4 000 t odpadu. V  súčasnosti  sa v meste vytriedi  približne 1 750 ton odpadu za rok, čo predstavuje len 16 % z komunálnych odpadov. Podľa štatistík však  BRO tvoria až 45% celého komunálneho odpadu.

Celkové náklady na projekt, ktorého realizácia by mala trvať dva roky, sú rozpočtované na 4 010 103, 26 eur, z ktorých 95% vykryje dotácia a zvyšných 5%  Mesto Bardejov (200 505, 20 eur).

Ďalším projektom je „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny v Bardejove“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Bardejov a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov. Predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych aj domácich zdrojov samospráva reaguje na výzvu Regionálneho operačného plánu (ROP)-4.1a-2010/01 ROP.

Cieľom projektu je posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóne v Bardejove. V centre pozornosti je najmä rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov centrálnej mestskej zóny (ulice Stöcklova, Miškovského, Hviezdoslavova vrátane kruhovej križovatky ulíc Jiráskova, Hviezdoslavova a Partizánska). Súčasťou projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia týchto ulíc, úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene a napokon aj komplexná rekonštrukcia parku za Bazilikou sv. Egídia.

Celkové oprávnené náklady na projekt sú počítané na 1 660 000 eur, z ktorých 95% (1 577 000 eur) pokryje nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%) a štátneho rozpočtu SR (10%). Zvyšných 5% (83 000 eur) uhradí Mesto Bardejov  z vlastných zdrojov. Aj realizácia tohto projektu by mala po jeho schválení trvať dva roky.

 

Posledným projektom z tohto „balíka“ rozvojových aktivít Mesta Bardejov je „Modernizácia verejného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne v Bardejove“, ktorý je odpoveďou na výzvu Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 2.2.

Projekt sa zameriava na aktivity, ktoré sú zamerané na modernizáciu existujúceho verejného osvetlenia ulíc hlavných komunikačných trás v centrálnej mestskej zóne mesta Bardejov v dotyku s mestskou pamiatkovou rezerváciou a komunikácií v smere na sídlisko Vinbarg.

Podstatnou časťou projektu budú rekonštrukcie káblových rozvodov nosných a podporných konštrukcií, výmena svietidiel a inštalácia moderných systémov riadenia a regulácie intenzity verejného osvetlenia. Po jeho zrealizovaní sa dosiahne vyššia ekonomická a environmentálna efektívnosť osvetlenia v súlade s potrebami cieľovej skupiny, ktorou sú obyvatelia a návštevníci nášho mesta. Projekt je zameraný na trvalo udržateľný rozvoj v troch základných zložkách: ekonomickej a sociálnej a a pri ochrane životného prostredia.

Aj tento projekt by mal byť z 85% vyfinancovaný z Európskeho fondu rozvoja bývania, 10% by mal prispieť štát a 5% Mesto Bardejov. Konkrétne to znamená, že z plánovaných oprávnených nákladov, ktoré sú rozpočtované na 263 000 eur, Mesto Bardejov pokryje 13 150 eur (5%). Väčšina nákladov (250 000 eur) bude uhradená z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu. Vzhľadom na rozsiahlosť sa maximálna doba realizácie projektu odhaduje na tri roky.   

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám