Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

terasy_1Aj keď počasie zatiaľ tomu veľmi nenapovedá, pomaly, ale isto sa približuje začiatok tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Neodmysliteľnou súčasťou mestskej atmosféry počas tohto obdobia sú letné terasy, ktorých vzhľad, ale aj samotná prevádzka (najmä na Radničnom námestí) vzbudzovali v minulosti isté rozpaky. Najväčšie výhrady zo strany pamiatkárov, verejnosti či poslancov smerovali ako k samotnej vizuálnej podobe terás, tak aj k prevádzkovým nedostatkom, akými boli napríklad po dlažbe námestia naťahané elektrické káble či odpadové hadice.

 

Na základe predchádzajúcich výhrad Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Prešove, Mesto Bardejov prostredníctvom oddelenia podnikateľských činností sa rozhodlo tento stav riešiť vypracovaním architektonickej štúdie rozmiestnenia sezónnych sedení (tzv. letných terás). Štúdiu, ktorá dostala pomenovanie  „Sezónne sedenia - Radničné námestie Bardejov“ vypracoval Ing. arch. Marek Šarišský a Ing. Martin Gaňo, z architektonického ateliéru A.I. –P-projekt Bardejov. O odsúhlasenie tejto štúdie bol  následne listom zo dňa 15. 4. 2008 požiadaný prešovský KPÚ.

 

Vychádzajúc zo skúseností z predchádzajúcich období, odsúhlasenej architektonickej štúdie a podmienok vyplývajúcich zo záväzného stanoviska KPÚ Prešov, boli prijaté isté opatrenia, na základe, ktorých budú môcť fungovať na Radničnom námestí „letné terasy“. Cieľom týchto opatrení bolo odstránenie nedostatkov a negatívnych postrehov, ktoré vzniesol KPÚ,  občania, poslanci a návštevníci mesta.

Nové pravidlá vstúpili do života v minulom roku. Každý prevádzkovateľ, ktorý prejavil záujem zriadiť na Radničnom námestí letnú terasu tak musel po novom splniť viacero podmienok. Aké to boli podmienky?

 

1. Sezónne sedenia môžu byť umiestnené len na takých plochách, ktorú sú vhodné z hľadiska pohľadových parametrov. Preložené do bežnej reči, nesmú brániť vo výhľade na dominanty mesta, akou je napríklad Bazilika sv. Egídia, historická Radnica či pozoruhodné fasády niektorých domov (č. 13,  č. 26). Jednoznačne nebolo odporúčané umiestňovať letné terasy na chodníku pred prevádzkovou jednotkou a v centrálnej časti Radničného námestia. (Výnimku tvorí priestor v južnej časti Radničného námestia „pod lipami“, kde je možné umiestniť najviac dve terasy.)

2. Plocha pod sezónne sedenia má byť vytvorená z rohoží, ktoré farebne vhodne doplnia celkový dojem námestia. Neodporúčajú sa vyhotovenia z dreva, ktoré by neboli vhodné ako z estetického, tak aj z praktického či bezpečnostného hľadiska.

3. Sezónne sedenia budú bez stabilného prekrytia celej pôdorysnej plochy alebo opláštenia  fóliami. Namiesto nich sa použijú vzhľadovo estetické slnečníky (bez reklám). Každý deň po ukončení prevádzkovej doby sa tieto slnečníky odložia do priestorov prevádzkovej jednotky.

4. Plochu sezónneho sedenia je možné ohraničiť jednoduchým zábradlím, resp. vhodnou kvetinovou výzdobou v prenosných nádobách.

5. Sezónne sedenia nemôžu byť vybavené zariadeniami napojenými na sieťové systémy, ktoré by prekážali chodcom, pôsobili by neesteticky, prípadne by mohli byť zdrojom nečistôt  (káble, odpadové potrubia, hadice a pod.).

6. V prípade opodstatnenej špecifickej požiadavky nad uvedený rámec v bodoch č. 1 až č. 5, (ktorá sa však nemôže stať pravidlom pre všetkých možných žiadateľov) je potrebné, aby žiadateľ spracoval svoj vlastný návrh na riešenie. Tento však  musí byť prerokovaný s KPÚ  Prešov a Mestom Bardejov.

7. Sezóna rozmiestnenia a prevádzkovania „letných terás“ sa začne najskôr 15. apríla a ukončí  najneskôr 30. septembra v príslušnom kalendárnom roku.

8. Na každé schválené umiestnenie „letnej terasy“ musí byť vydané rozhodnutie, ktoré  bude v súlade s príslušnými právnymi normami a internými predpismi mesta.

9. Spoplatňovanie sezónnych sedení (letných terás), ktoré zaberajú verejné priestranstvo sa riadi v súlade s príslušnými predpismi, a to v závislosti od výmery a schválenej prevádzkovej doby. V čase kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných Mestom Bardejov (akým je napríklad Bardejovský jarmok) a v prípade, že prevádzkovateľ prejaví záujem, možno  rozšíriť plochu letnej terasy o ďalší záber verejného priestranstva. Toto rozšírenie  je však potrebné odsúhlasiť s Mestom Bardejov. V zmysle platných smerníc sa následne upraví výška poplatku za naviac zabranú plochu  verejného priestranstva.

 

V duchu týchto pravidiel prebiehala prevádzka sezónnych letných sedení na Radničnom námestí počas uplynulého roka. Na základe prevažujúcich kladných hodnotení nielen obyvateľov mesta, ale aj domácich či zahraničných návštevníkov, budú týmto  spôsobom fungovať „letné terasy“ aj počas tohtoročnej letnej sezóny.

 

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám