Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko - krajinno - architektonická súťaž návrhov

Mesto Bardejov vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko - krajinno - architektonickú projektovú súťaž návrhov „Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove“.

Súťaž   bola pripravená a bude prebiehať v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZAA“), zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „Autorský zákon“) a podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Predmetom súťaže je vypracovanie urbanistického, architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Revitalizácie Lesoparku Kalvária v Bardejove na vymedzenom území a priľahlých priestoroch.

Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanisticko-krajinno-architektonické riešenie. Lesopark bude slúžiť ako oddychovo-relaxačná zóna so zachovaním pietneho charakteru miesta.

Návrh môže predložiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:
Je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a ZAA, alebo je architektom alebo krajinným architektom právne usadeným v inom členskom štáte EÚ alebo EHS a spĺňa podmienky pre zápis do zoznamu autorizovaných architektov / registra hosťujúcich architektov, t.j. rovnocenne oprávnená osoba podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. Doklad bude predložený ako kópia.

 Zloženie poroty:

  1. Predseda poroty: Ing. arch. Pavol Šilla AA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
  2. Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. AA             (nezávislý na vyhlasovateľovi)
  3. Ing. Rastislav Mochnacký AA                     (nezávislý na vyhlasovateľovi)
  4. Ing. arch. Viliam Holeva AA                       (závislý na vyhlasovateľovi)
  5. Ing. Vladimír Dušenka                                 (závislý na vyhlasovateľovi)

Náhradní členovia poroty:

  1. Ing. arch. Viktor Guth AA                           (nezávislý na vyhlasovateľovi)
  2. Ing. Adriana Pavlíková                                (závislý na vyhlasovateľovi)

Expert poroty:

Mgr. Marek Kreheľ                                         (nezávislý na vyhlasovateľovi)

Ceny a odmeny:

  1. cena sa stanovuje vo výške     3 750,- €
  2. cena sa stanovuje vo výške     2 500,- €
  3. cena sa stanovuje vo výške     1 250,- €

Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu; celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je 1 000,- €.

Alokácia finančných prostriedkov na realizáciu diela „Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove“ je vo výške 1 500 000 €.

Lehoty:
Dátum vyhlásenia súťaže:                                            22.04. 2022
Termín odovzdania návrhov:                                      do 11.07.2022 do 12:00 hod.

 

Aktuálne súbory so súťažnými podmienkami:

Súťažné podklady:
Súťažné pomôcky pre riešenie návrhu:
0_Kalvária_podklady pre súťaž návrhov
1_Fotodokumentácia_lesopark_Kalvária
2_Historické fotografie Kalvárie
3_Záväzné stanovisko KPÚ Prešov
4_Kalvária_pdf
5_Kalvária_dgn
6_Kalvária_dwg

Zverejnil: Ličková Jana, Mgr., 2022-04-29, 09:06  jana.lickova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám