Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

ZvonyNa ostatnom (30.) zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo koncom februára, poslanci okrem iného schválili aj Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č. 76/2010 o pamätihodnostiach Mesta Bardejov.

Čo bolo dôvodom pre prijatie tohto „vezetenka“?

Ako uvádza jeho úvodné ustanovenie (článok 1): „Týmto nariadením sa zabezpečuje a vykonáva evidencia pamätihodností mesta Bardejov, ktoré sú jeho vlastníctvom alebo sú mu zverené do správy na základe zmluvného vzťahu...“.   Toto VZN rovnako stanovuje aj spôsob ochrany, využívania, správy alebo údržby mestských pamätihodností. Čo sa týka samotného rozsahu pamätihodností mesta, tak  predmetom evidencie sú: „hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu“ (článok 3, 1).

 

Súčasťou všeobecne záväzného nariadenia je aj príloha so zoznamom evidovaných pamätihodností. Spracovaním prílohy bolo poverené oddelenie kultúry mestského úradu, ktoré ju predložilo na posúdenie odbornej komisii (menovanej primátorom mesta) na posudzovanie návrhov na zápis do evidencie pamätihodností mesta Bardejov. Komisia zasadla 5. februára, pričom musela celkovo vyhodnotiť 46 návrhov. Písomné návrhy, ktoré boli doručené mestskému úradu, mohli zasielať inštitúcie, spolky, ale aj jednotliví občania. Z týchto podnetov komisia vylúčila 26 návrhov. Tu je potrebné zdôrazniť, že predmetom schváleného VZN nie sú tie pamiatky, ktoré už boli zapísané do ústredného zoznamu pamiatkového fondu v zmysle Zákona Národnej rady SR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu a jeho neskorších predpisov. Preto sa v tomto zozname nenachádzajú také bardejovské pamiatky „par excellance“ akou je napríklad Bazilika sv. Egídia, historická radnica či budova bývalého humanistického gymnázia.

Odborná komisia napokon odporučila na zápis do zoznamu pamätihodností Mesta Bardejov  12 objektov, resp. ucelených celkov. Konkrétne sú to:

1. Zvony Ján a Urban (pôvodné zvony z veže Baziliky sv. Egídia z rokov 1486 a 1548, ktoré boli po prasknutí v roku 1994 vymenené a umiestnené na Radničnom námestí pred bazilikou),

2. Pamätná tabuľa Leonarda Stöckela (umiestnená na priečelí budovy na Radničnom námestí č. 11, kde býval),

3. Hroby Juraja Kellu-Petruškina a Bartolomeja Krpelca (obaja dejatelia sú pochovaní na evanjelickom cintoríne),

4. Séria pamätných tabúľ venovaných významným osobnostiam, ktoré pôsobili v Bardejove (tie sú umiestnené na hradobnom múre v parku za bazilikou),

5. Busta Viktora Miškovského (nachádza sa v areáli Štátneho archívu),

6. Stará bardejovská nemocnica na Jiráskovej ulici ( je to vyše 100-ročná budova, v ktorej sa začala poskytovať odborná zdravotnícka starostlivosť pre obyvateľov mesta okolia),

7. „Kašna“ pred historickou radnicou (kedysi slúžila ako fontánka s pitnou vodou, ktorá slúžila na osvieženie)

Ďalších päť objektov sa nachádza v bardejovských mestských častiach:

8. Liečebný dom Dukla v Bardejovských Kúpeľoch (je to jeden z najväčších liečebných domov v Bardejovských Kúpeľoch, ktorý si však vyžaduje celkovú rekonštrukciu),

9. Múzeum ľudovej architektúry - skanzen v Bardejovských Kúpeľoch (súbor drevených ľudových stavieb z 18. a 20. z oblasti severného Šariša doplnený o niektoré objekty z oblasti Zemplína - oblasť Sniny),

10. Pamätná tabuľa MUDr. Františka Radača (tabuľa sa nachádza vo vestibule liečebného domu Ozón a je venovaná významnému lekárovi a dlhoročnému riaditeľovi Bardejovských Kúpeľov - Františkovi Radačovi),

11. Vila Carola v Bardejovských Kúpeľoch (budova so zaujímavými architektonickými prvkami a klientelou, ktorá bola donedávna známa aj ako „vládna vila“),

12. Pánsky majer v Dlhej Lúke (objekt bývalého tzv. „Pánskeho majera“ z 18. stor., ktorý slúžil pre hospodárske účely Makovického panstva. Budova má pôvodné kamenné obvodové múry a zachovalý klenbový strop).

Predloženým návrhom na zápis do zoznamu pamätihodností sa na svojom zasadnutí 11. februára zaoberala aj mestská rada, ktorá ho doplnila o tri ďalšie objekty: o Stöcklovu ulicu (ako celok), Radničné námestie (ako celok) a o pripravovaný parčík pri   Bazilike sv. Egídia. Na tomto priestore sa plánuje v budúcnosti vytvorenie čestnej galérie, ktorú budú tvoriť pamätné tabule, sochy a busty významných predstaviteľov spoločenského a kultúrneho života nášho mesta.

Tento návrh vrátane doplnkov napokon mestské zastupiteľstvo 25. februára bez pripomienok schválilo, čím sa vytvoril legislatívny rámec, ktorý pomôže nielen ich evidencii, ale najmä ďalšej ochrane.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám