Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Posledný marcový deň tohto roka sa konalo (kvôli pandémii COVID-19  ešte stále formou videokonferencie) ďalšie zasadnutie mestského poslaneckého zboru, v úvode ktorého sa prezentovalo 20 z 25-tich zvolených poslancov, čím predsedajúci primátor Boris Hanuščak mohol konštatovať jeho uznášania schopnosť.

Pri hlasovaní o programe rokovania predložil poslanec Marek Hudák návrh na doplnenie programu o bod Ukončenie spolupráce s mestom Suzdaľ (RF) – tento návrh bol v následnom hlasovaní schválený a zaradený do programu rokovania.

Ďalej poslanci bez rozpravy schválili nasledujúce tri body rokovania: informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ, správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta a návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta.

Pomerne živú diskusiu vyvolal až ďalší prerokovávaný bod, ktorým bol návrh nakladania s majetkom mesta: aj ten však bol po niekoľkých pozmeňujúcich návrhoch a faktických pripomienkach poslancov napokon ako celok schválený.

Rozprava sa týkala aj ďalšieho prerokovávaného bodu, ktorým bol Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2021 a odborné stanovisko k nemu hlavného kontrolóra. Ako sa v predkladanom materiáli konštatovalo, „rok 2021 sa niesol v znamení určitej neistoty a zároveň veľkých očakávaní v dôsledku výrazného navýšenia sadzieb dane z nehnuteľností, ktoré mali čiastočne kompenzovať obrovské výpadky v príjmoch z podielových daní spôsobených celosvetovou pandémiou choroby COVID-19, ktorá výrazným spôsobom zasiahla do všetkých sfér života spoločnosti. A v tomto kontexte sa môže rok 2021 hodnotiť mimoriadne úspešne, nakoľko sa celkové príjmy podarilo naplniť na 108,62 % schváleného a 107,29 % upraveného rozpočtu. Z čiastkových rozpočtov sa nepodarilo naplniť plánované príjmy len pri dani za ubytovanie (97,85 %) a dani za nevýherné hracie prístroje (27,69 %) i keď jedným dychom treba dodať, že išlo o príjmy z daní, ktoré boli najviac negatívne ovplyvnené opatreniami vlády SR prijatými na zamedzenie šírenia pandémie. Vďaka spomenutému, 40 %-nému plošnému navýšeniu sadzieb dane z nehnuteľnosti boli celkové príjmy zo všetkých miestnych daní a poplatkov za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 vyššie o 712 412 € a v porovnaní s rokom 2019 vyššie o 848 408 €. Za zmienku stoji aj fakt, že pri príjmoch z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa prvýkrát sa podarilo presiahnuť hranicu jedného milióna eur“.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 35,9 mil. €. (v roku 2020 to bolo 38,7 mil. €), čo je medziročný pokles o 2,9 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 37,3 mil. € (v roku 2020 to bolo 36,2 mil. €), čo je medziročný nárast o 1,1 mil. €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje schodok 1,4 mil. €. V roku 2020 to bol prebytok 2,4 mil. €.
Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2021 bol 42,5 mil. € (v roku 2020 to bolo 41,05 mil. €), čo znamená medziročný nárast o 1,45 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2021 bol 39,2 mil. € (v roku 2019 to bolo 37,4 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 1,8 mil. €. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,2 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 3,6 mil. €. Finančné operácie v roku 2021 skončili v prebytku 4 713 733,19 eur. Hotovostný prebytok bol v roku 2021 v sume 420 317,37 eur.

Ako v rozprave k tomuto bodu poznamenal viceprimátor Vladimír Savčinský, čísla jasnou rečou hovoria o tom, že aj napriek lockdownu v súvislosti s pandémiou COVID-19, aj napriek mnohým objektívnym skutočnostiam bolo hospodárenie mesta v uplynulom roku výnimočne úspešné. Svedčí to o niekoľkých veciach: rozpočet bol zostavený prezieravo, vychádzal z predpokladov, ktoré sa naplnili a najmä – samospráva s finančnými zdrojmi hospodárila zodpovedne a v prospech obyvateľov mesta, zachovávajúc mieru rozvoja všetkých mestských častí. Záverečným hlasovaním bol materiál vzatý na vedomie a schválený.

Rozprava bola aj k bodu Návrhu zmien a doplnkov ÚPD mesta: po zapracovaní pripomienok, ktoré vzišli z rozpravy bol návrh (aj so zmenami) schválený.

V rozprave k doplnenému bodu rokovania, ktorým bol Návrh na ukončenie spolupráce s partnerským mestom Suzdaľ (RF) takisto odznelo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, resp. faktických pripomienok: tie sa týkali najmä zmeny formulácie z „ukončiť“ na „pozastaviť“, ako aj rozšírenia zoznamu okrem Suzdale aj na mesto Mogilev (Bielorusko), s ktorým má naše mesto taktiež podpísanú zmluvu o spolupráci ( v roku 1996).  Tento návrh bol následným hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva aj schválený.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-04-08, 14:49  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám