Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Manuál
pre oprávnené osoby a obce
k príspevku za ubytovanie odídenca
podľa § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

I.

Oprávnené osoby

1. Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Takéto ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

2. Príspevok poskytuje obec aj ďalším oprávneným osobám, a to právnickým osobám, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú, ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe živnostenského oprávnenia. Takéto ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky podľa § 9 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z.

3. Ďalšou oprávnenou osobou je aj obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti, ktorú vlastní alebo v nehnuteľnosti, ktorá je v správe alebo vo vlastníctve jej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe živnostenského oprávnenia.

4. Ďalšie oprávnené osoby podľa bodov 2 a 3 sú povinné pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie oznámiť obci celkovú ubytovaciu kapacitu tejto nehnuteľnosti. Ak ďalšia oprávnená osoba poskytovala ubytovanie odídencovi pred 30. marcom 2022, musí si oznamovaciu povinnosť splniť do 11. apríla 2022 (keďže zákonom ustanovená lehota 10 dní od nadobudnutia účinnosti zákona pripadne na sobotu 9. apríla 2022, bude sa považovať za dodržanú, ak sa splní do pondelka 11. apríla 2022). To sa netýka oprávnených osôb, ktorými sú samotné obce, keďže tieto si sami sebe nebudú oznamovať skutočnosti, ktorými ako oprávnené osoby na tento účel disponujú.

II.

Predkladanie zmluvy a výkazu oprávnenými osobami

1. Oprávnená osoba predkladá obci originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi podľa vzoru zverejneného na www.minv.sk a www.ua.gov.sk. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby a kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“. Oprávneným osobám odporúčame na tento účel vyhotovovať pri podpise zmluvy najmenej 3 jej rovnopisy (1 pre oprávnenú osobu, 1 pre odídenca a 1 pre obec).

2. Do piatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca predkladá oprávnená osoba obci úplne a pravdivo vyplnený výkaz na tlačive, ktoré vzor je zverejnený na www.minv.sk a www.ua.gov.sk.

3. V mesiaci apríl 2022 podávajú oprávnené osoby jeden spoločný výkaz za mesiace marec 2022 a február 2022, pričom najskorší dátum, od kedy je možné si uplatniť nárok na príspevok, je od 26. februára 2022.

4. Mestá Bratislava a Košice si môžu na účely zabezpečenie postupov pri predkladaní zmlúv a výkazov oprávnenými osobami dohodnúť poskytnutie súčinnosti s mestskými časťami.

5. Z hľadiska úschovy dokumentov na účely poskytovania príspevku za ubytovanie postupujú obce v súlade so svojím registratúrnym poriadkom. Usmernenie k správe registratúry bude zverejnené na www.minv.sk.

III.

Predkladanie prehľadu o uplatnených príspevkoch obcou

1. Obec preverí splnenie zákonom ustanovených podmienok na poskytnutie príspevku podľa jednotlivých zmlúv a výkazov predložených oprávnenými osobami. Obec na základe predložených výkazov spracuje komplexný prehľad o uplatnených príspevkoch na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na www.minv.sk a www.ua.gov.sk.

2. Obec predloží prehľad o uplatnených príspevkoch do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje, okresnému úradu vo svojom územnom obvode, a to v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky. Zoznam e-schránok jednotlivých okresných úradov je zverejnený na www.minv.sk. Upozorňujeme, že je nevyhnutné dodržať formát súboru podľa zverejneného vzoru. V prípade nedodržania stanoveného vzoru a formátu nebude môcť byť zaslaný prehľad o uplatnených príspevkoch okresným úradom akceptovaný.

3. Obce, ktoré nemajú prístup k internetu alebo nie sú technicky spôsobilé využiť zaslanie prehľadu prostredníctvom e-schránky, predložia elektronickú podobu prehľadu o uplatnených príspevkoch okresnému úradu osobne na vhodnom prenosnom dátovom nosiči. Formát súboru podľa zverejneného vzoru musí byť dodržaný.

IV.

Overovanie splnenia podmienok

1. Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Túto povinnosť je odídenec povinný prvýkrát splniť v mesiaci apríl 2022.

2. Obec preveruje splnenie podmienok na poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca na základe predloženej zmluvy a v prípade potreby aj z vlastných zistení a z evidencií štátu (kataster, REGOB a pod.).

 

3. V prípade, ak obec zistí nepravdivosť alebo nesprávnosť údajov poskytnutých oprávnenou osobou až po predložení prehľadu o uplatnených príspevkoch okresnému úradu, obratom o tejto skutočnosti upovedomí okresný úrad.

4. Na účel kontroly splnenia podmienok na vyplatenie príspevku obec spolupracuje s okresným úradom, bezodkladne okresnému úradu oznamuje všetky rozhodné skutočnosti a na výzvu okresného úradu mu poskytne súčinnosť.

V.

Vyplácanie príspevkov

1. Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca bude realizované formou bežného transferu. Poskytovanie finančných prostriedkov formou transferu podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého vzor určí každoročne Ministerstvo financií SR. Zúčtovanie finančných vzťahov sa vykoná prostredníctvom okresného úradu.

2. Ministerstvo vnútra poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Finančné prostriedky ministerstvo vnútra poskytne bezhotovostným prevodom na účet obce uvedený v prehľade o uplatnených príspevkoch.

3. Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným osobám do piatich pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom vnútra.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-04-05, 15:08  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
05 feb 2023
19:00 - 21:00
Už ti nikdy nenaletím

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám