Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov oznamuje obyvateľom mesta možnosť poskytnutia finančnej dotácie na vybudovanie uzamykateľných stanovíšť zberných nádob podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (ďalej len VZN č. 181/2019).

Podmienky poskytnutia finančnej dotácie sú uvedené podrobne v príslušnom VZN č. 181/2019 uverejnenom na webovej stránke Mesta Bardejov. Prílohu č. 1 VZN č. 181/2019 tvorí  tlačivoŽiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 181/2019“. K žiadosti je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie, resp. súhlasné stanovisko stavebného úradu k ohlásenej drobnej stavbe. Žiadateľom môže by len správca bytového domu, alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Žiadosť je možné podať v priebehu roka 2022. Dotácia môže byť použitá iba na výdavky, ktoré vznikli v danom rozpočtovom roku, pričom je možné refundovať výdavky, ktoré vznikli pred poskytnutím finančných prostriedkov v roku, na ktorý sa poskytuje dotácia. Výška dotácie na jedno uzamykateľné stanovište zberných nádob je 50 % z celkových oprávnených nákladov, avšak maximálne do výšky 5 000,- €. Dotácia bude poskytnutá len pri vybudovaní/rekonštrukcii kompletného uzamykateľného stanovištia pre nádoby na komunálny odpad vrátane nádob na triedený zber (plasty, sklo, papier a BRKO).

Zverejnill: Milan Klimek, 2022-03-31, 15:20, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám