Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova č. 3751 – email: info@ekobardas.sk, tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu.

Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:
a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:
- nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),
- biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, listie, konáre a pod.),
- drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Manuálu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov pre veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, ...) je vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste počas celého roka v zbernom dvore na ul. Štefánikovej č. 3751 - sídlo spol. EKOBARD, a.s. (tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869).

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí (osobitný) miestny poplatok - § 80 ods. 5 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba tohto poplatku za drobný stavebný odpad je 0,02 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na základe vážneho preberacieho lístka od správcu zberného dvora, ktorý je potrebné zaplatiť priamo na zbernom dvore.

P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 23.05.2022. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie.

Orientačné miesto uloženia kontajnera: ulica - obytný blok:

s í d l i s k o   O B R A N C O V   M I E R U

- 28.03.2022 -
Komenského 21 - parkovisko pri K2
Ťačevská 25 - parkovisko pri K5

- 29.03.2022 -
Komenského 34 - parkovisko pri D4
Komenského 25 - parkovisko pri MŠ

- 30.03.2022 -
Komenského 12 - parkovisko pri A8
Komenského 8 - parkovisko pri A10

- 31.03.2022 -
Ťačevská 29 - parkovisko pri bloku B
Bezručova 24 - parkovisko pri bloku D6

- 01.04.2022 -
Ťačevská 5 - parkovisko pri bloku K10
Sázavského 12 - parkovisko pri bloku I2

- 04.04.2022 -
Wolkerova 6 - parkovisko pri bloku G2
Gorlická 14 - malé parkovisko pri OD AB

- 05.04.2022 -
Moyzesova 11 - parkovisko pri bloku E4
Gorkého - parkovisko pri tržnici AB

- 06.04.2022 -
Gorkého 7 - parkovisko pri bloku A1
Jirásková 7 - parkovisko pri Gymnáziu

- 07.04.2022 -
Partizánska 21 - parkovisko pri bloku H1
Partizánska 5 - parkovisko pri bloku B4

- 08.04.2022 -
Partizánska 17 - parkovisko pri bloku B6

s í d l i s k o   Z A   R A J O M

- 08.04.2022 -
Fučíkova 26 - parkovisko pri hotely Artin

- 11.04.2022 -
Přerovská 9 - pri Evanjelickom cintoríne
Dlhý rad 1 - parkovisko pri bloku A1

- 12.04.2022 -
Dlhý rad 18 - parkovisko pri bloku B2
Slovenská 7 - parkovisko pri kotolni 07

- 13.04.2022 -
Nový sad 10 - parkovisko

s í d i s k o   D R U Ž B A

- 13.04.2022 -
Pod Papierňou 51 - parkovisko pri bloku A3

- 14.04.2022 -
Pod Papierňou 57 - parkovisko pri bloku C2
Pod Papierňou 40 - parkovisko pri bloku A5

- 19.04.2022 -
Pod Papierňou 63 - parkovisko pri bloku B2
J. Bottu 2 - mestská komunikácia

- 20.04.2022 -
Štefánikova - parkovisko pred futbalovým štadiónom
Družstevná 30 – mestská komunikácia

s í d l i s k o   V I N B A R G

- 21.04.2022 -
Grešáka 18 - parkovisko pri bloku B15
Svobodu 16 - parkovisko pri VII. ZŠ

- 22.04.2022 -
Svobodu 3 - parkovisko pri bloku B4
L. Novomeského 9 - parkovisko pri bloku B1

- 25.04.2022 -
Švermu 7 - parkovisko pri kotolni
A. Svianteka 9 - parkovisko pri bloku A3

R O D I N N É   D O M Y   Bardejov - I B V

- 26.04.2022 -
Pod Vinbargom - parkovisko pri V. ZŠ
Jakuba - parkovisko pri NsP – veľké

- 27.04.2022 -
Ťačevská - parkovisko pri NsP – malé
Gróner - pred železničným priecestím

- 28.04.2022 -
Pod Šibeňou horou - pri obchode ABM
Pod Lipkou - voľná plocha pri moste

- 29.04.2022 -
Postajok - voľná plocha pri železničnom prejazde
Stöcklova - parkovisko

- 02.05.2022 -
Hviezdoslavova - parkovisko
Kukorelliho ul.- voľná plocha na konci ulice

- 03.05.2022 -
Kukorelliho ul.- odbočka k MUDr. Guľovi
Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku

- 04.05.2022 -
Ľ.Štúra - na konci ulice
Ľ.Štúra - parkovisko pri hostinci

- 05.05.2022 -
Tehelná - MsK pri rodinnom dome č.75
Pri Štepnici - pri rodinných domoch

- 06.05.2022 -
Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve
Bardejovská Zábava - parkovisko pri obchode

- 09.05.2022 -
Poštárka / IBV - pri zastávke MHD
Poštárka / sídlisko - ľavá strana

- 10.05.2022 -
Poštárka / sídlisko - pravá strana
Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

B A R D E J O V S K Á   N O V Á   V E S

- 11.05.2022 -
Nová ul. - voľná plocha pri MSK
Nám. L.Berku - parkovisko pri nákupnom stredisku

- 12.05.2022 -
Pri štadióne - na mestskej komunikácií
Pálenica - na mestskej komunikácií pri lávke

D L H Á   L Ú K A

- 16.05.2022 -
Dlhá - parkovisko pri nákupnom stredisku

- 17.05.2022 -
Minerálna - parkovisko pri prameni minerálnej vody
Kamenec - pri moste

- 18.05.2022 -
Dlhá - parkovisko pri nákupnom stredisku

B A R D E J O V S K É   K Ú P E L E

- 18.05.2022 -
Bardejovské Kúpele - parkovisko pri obytných blokoch

M I H A Ľ O V

- 19.05.2022 -
Mihaľov 1 - mestská komunikácia (voľná plocha)
Mihaľov - pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

Zverejnill: Milan Klimek, 2022-03-25, 09:15, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám