Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vo štvrtok 24. februára t.r. sa v priestoroch Mestského úradu v Bardejove konalo formou videokonferencie XXVIII. Zasadnutie mestského poslaneckého zboru, v úvode ktorého sa prezentovalo 22 poslancov (ďalší dvaja sa k rokovaniu pripojili neskôr).

Azda najdôležitejším bodom rokovania bol Návrh na I. zmenu mestského rozpočtu na rok 2022. Ako sa konštatovalo v predkladanom materiáli Návrh zvyšoval objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o viac ako 2,3 milióna eur. Obsahoval zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a príjmových finančných operáciách. V návrhu boli premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v jednotlivých programoch bez dopadu na bilanciu rozpočtu. Do príjmov bolo navrhnuté premietnuť príjmy z kapitálových grantov vo výške 90 tisíc eur, a to refundáciu od VÚC PO za cyklotrasu na ulici Pod Lipkou a zrušenie dotácie na záchranu a obnovu pamiatok z MF SR.

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške plus 665 tisíc Eur. Investičné akcie rozpočtované z týchto príjmov by bolo možné zazmluvniť až po pripísaní finančných prostriedkov z predaja majetku na účet mesta. V príjmových finančných operáciách boli do rozpočtu navrhnuté príjmy z rezervných fondov a z prebytku vo výške plus 304 tisíc eur a nevyčerpané dotácie a úver z roku 2021.

Navrhované bolo aj  prijatie nového bankového úveru vo výške 1,5 milióna eur ( táto suma bola v priebehu rokovania zvýšená o stotisíc euro) na financovanie kapitálových výdavkov, investičných akcií mesta, spolufinancovanie grantov a projektov, práce naviac a navýšenia cien stavebných materiálov.
Keďže je veľmi pravdepodobné, že časť výdavkov sa v tomto roku nevyčerpá,navrhnutý bol bankový úver s možnosťou čerpania do konca roka 2023. Splatnosť úveru je 10 rokov po vyčerpaní úveru, v priebehu čerpania úveru sa budú platiť iba úroky, ktoré sú v súčasnej dobe minimálne. Celková suma dlhu mesta by tak predstavovala sumu  39,08 % skutočných bežných príjmov roka 2021.

V rozprave k tomuto bodu vystúpilo viacero poslancov, ktorí prezentovali svoj pohľad - od absolútne odmietavého až po súhlasné vyjadrenia podpory tejto navrhovanej zmene rozpočtu. Ako bolo počas rozpravy viackrát zdôraznené, finančná kondícia mesta je „zdravá“, dovoľujúca samospráve zobrať takýto úver na financovanie svojich rozvojových, najmä investičných aktivít: stále je tu možnosť čerpať eurozdroje, ale tieto projekty je potrebné aj spolufinancovať.

V záverečnom hlasovaní poslanci tento návrh schválili, rovnako ako aj ďalšie, ktoré sa o.i. týkali dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ako vo svojom záverečnom vystúpení povedal predsedajúci, primátor mesta Boris Hanuščak je veľmi rád, že pri tak dôležitom bode sa našla takmer všeobecná zhoda, a zasadnutie zhodnotil ako konštruktívne a vecné.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-02-25, 14:30  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám