Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Samospráva Bardejova patrí v oblasti získavania mimorozpočtových investičných zdrojov k jedným z najúspešnejších na Slovensku: potvrdzujú to reálne, ľahko verifikovateľné údaje.

V stredu 23. februára t.r. sa v priestoroch mestského úradu konala pracovná porada, ktorú zvolal primátor Boris Hanuščak, a ktorej hlavným cieľom bolo o.i. aj zosumarizovanie doteraz podaných a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), určenie časových horizontov ich plnenia a zosúladenie postupov pri ich implementácii do reálneho života.

Ide najmä o projekty znižovania energetických nákladov troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: ZŠ na Komenského ulici, ZŠ B. Krpelca (v dvoch etapách) a ZŠ na sídlisku Vinbarg, ako aj projektov revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba a sídlisku Vinbarg.

V prípade všetkých troch základných škôl sa bude jednať o rozsiahle stavebné úpravy tak, že sa zmení nielen ich celkový vzhľad, ale dosiahne sa aj výrazná úspora energií, čo je primárnym cieľom. Je predpoklad, že s prácami na všetkých troch školách sa začne už čoskoro tak, aby k začiatku nového školského roka boli investičné aktivity ukončené. Celková suma NFP všetkých troch projektov je vyše 5 miliónov €, pri 5%-tnom kofinancovaní samosprávou.

Schválené boli aj dva projekty regenerácie vnútroblokových priestorov: jeden na sídlisku Vinbarg (II. etapa), a na sídlisku Družba. V prvom prípade bola schválená dotácia na projekt v sume takmer 960 tisíc €, v prípade druhého projektu je schválená suma  takmer 1 milión 200 tisíc €. 

Všetky popísané investičné, rozvojové programy zabezpečia, že budovy všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostanú vzhľad prislúchajúci začiatku tretieho tisícročia, znížia sa spotreby energií, a v neposlednom rade tým samospráva aspoň z časti sanuje „technologický dlh“, ktorý s prechodom kompetencií zo štátu na samosprávy zdedila. V prípade regenerácie vnútroblokových priestorov dôjde realizáciou projektov k výraznému zvýšeniu kvality života, ale najmä k ekologickejšiemu správaniu sa k životnému prostrediu. Napokon aj toto je dôkazom faktu, že Bardejov je moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim mestom.  

Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove

Schválená výška NFP maximálne 900 575,03 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 947 973,72 EUR

Spoluúčasť mesta: 5 % tj.: 47 398,69 EUR

Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove

Schválená výška NFP maximálne 884 106,24 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 930 638,15 EUR

Spoluúčasť mesta: 5 % tj.: 46 531,91 EUR

Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Krpelca v Bardejove

Spôsob financovania v dvoch etapách:

I.etapa – financovaná prostredníctvom Nórskych fondov (ACC01P01) pozostáva z realizácie časť pavilón A-B a časť pavilón C-D.

Suma: 1 302 797,71 EUR

Spolufinancovanie 5 % tj.: 65 139,89 EUR

  1. etapa – financovaná prostredníctvom NFP OPKZP (OPKZP-PO4-SC431-2021-68) pozostáva z realizácie časť pavilón E, časť pavilón F – jedáleň, časť pavilón G – telocvičňa, časť pavilón H – spojovací pavilón.

Suma: 2 029 120,55 EUR

Spoluúčasť mesta: 5 % tj.: 101 456,03 EUR

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“

Integrovaný regionálny operačný program

Celkové predpokladané náklady: 1 263 583,42€

z toho požadovaná dotácia: 1 200 404,25 €

Celkové schválené oprávnené náklady:  1 263 070,11 €

z toho schválená dotácia: 1 199 916,60 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.“

Integrovaný regionálny operačný program

Celkové predpokladané náklady: 1 031 105,13€

z toho požadovaná dotácia: 979 549,87€

Celkové schválené oprávnené náklady: 1 010 143,55 €

z toho schválená dotácia: 959 636,37 €

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-02-23, 15:53  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám