Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Túto stredu (7. apríla) sa uskutočnia zasadnutia dvoch komisií Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sú poradným orgánom mestskej samosprávy. Tieto komisie na začiatku volebného obdobia (spravidla na svojom prvom zasadnutí) schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré aj volí ich členov. Členovia komisií sú sčasti volení zo samotných poslancov MsZ a sčasti z odborníkov z radov neposlancov.

Návrhy na členov komisií z radov neposlancov predkladajú poslaneckému zboru samotní poslanci MsZ. Funkčné obdobie poradných komisií, ktorých zasadnutia sú neverejné je zhodné s funkčným obdobím mestského zastupiteľstva a volených funkcionárov mesta.

Ako prvá sa o 13. 30. hod. v malej zasadačke mestského úradu zíde komisia podnikateľských aktivít a regionálneho rozvoja, ktorú zvolal jej predseda Ing. Ján Pecuch. Ťažiskovými bodmi jej rokovania bude vyhodnotenie zimnej údržby mestských komunikácií a chodníkov za uplynulú zimnú sezónu, informatívna správa o plnení rozpočtu a vecných úloh v m. p. Bapos za rok 2009 a informácia o dopravno-bezpečnostnej situácií v meste v uplynulom roku.

O 15. hod. bude v rovnakých priestoroch rokovať komisia pre cestovný ruch, ktorú zvolal jej predseda RNDr. Vladimír Savčinský. Okrem kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania sa členovia komisie budú venovať plneniu rozpočtu mesta v oblasti cestovného ruchu. Zároveň si vypočujú informáciu o prípravách na tohtoročné oslavy Dňa mesta - Hry rytiera Rolanda, ktoré sa v našom meste  pravidelne konajú v mesiaci júni.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám