Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vo štvrtok 21. októbra t.r. sa formou videokonferencie konalo XXXVIII. riadne zasadnutie Mestskej rady (MsR), ktoré prerokovalo viac ako desiatku bodov: medzi nimi napríklad správu o technicko-organizačnom zabezpečení nadchádzajúcej zimnej sezóny, ale aj návrhy nájmu a nakladania s mestským majetkom.

Dôležitým bodom bolo aj prerokovanie piatich návrhov zmien a doplnkov všeobecne záväzných nariadení mesta(VZN) : č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní, č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, a č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov.

Členovia MsR taktiež prerokovali a odporučili prerokovať a schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľského zboru niekoľko žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetických nákladov školských budov, budovy mestskej polície, na projekt týkajúci sa rozvoja Bardejovského Mihaľova, či doplnenia technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov.

 

 Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-21, 13:18  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám